Nạp tiền: /gm addchongzhi:9999999
Cấp độ: /gm setrolelevel:998
Xóa ba lô: /gm clearbag:
Add Vật Phẩm: /gm additemuse:

100:1 Cấp * Đầu Khôi
101:50 Cấp * Đầu Khôi
102:100 Cấp * Đầu Khôi
103:200 Cấp * Đầu Khôi
104:300 Cấp * Đầu Khôi
105:400 Cấp * Đầu Khôi
106:500 Cấp * Đầu Khôi
107:600 Cấp * Đầu Khôi
108:650 Cấp * Đầu Khôi
109:700 Cấp * Đầu Khôi
110:750 Cấp * Đầu Khôi
111:800 Cấp * Đầu Khôi
112:850 Cấp * Đầu Khôi
113:900 Cấp * Đầu Khôi
114:950 Cấp * Đầu Khôi
1100:1 Cấp * Y Phục
1101:50 Cấp * Y Phục
1102:100 Cấp * Y Phục
1103:200 Cấp * Y Phục
1104:300 Cấp * Y Phục
1105:400 Cấp * Y Phục
1106:500 Cấp * Y Phục
1107:600 Cấp * Y Phục
1108:650 Cấp * Y Phục
1109:700 Cấp * Y Phục
1110:750 Cấp * Y Phục
1111:800 Cấp * Y Phục
1112:850 Cấp * Y Phục
1113:900 Cấp * Y Phục
1114:950 Cấp * Y Phục
2100:1 Cấp * Yêu Đái
2101:50 Cấp * Yêu Đái
2102:100 Cấp * Yêu Đái
2103:200 Cấp * Yêu Đái
2104:300 Cấp * Yêu Đái
2105:400 Cấp * Yêu Đái
2106:500 Cấp * Yêu Đái
2107:600 Cấp * Yêu Đái
2108:650 Cấp * Yêu Đái
2109:700 Cấp * Yêu Đái
2110:750 Cấp * Yêu Đái
2111:800 Cấp * Yêu Đái
2112:850 Cấp * Yêu Đái
2113:900 Cấp * Yêu Đái
2114:950 Cấp * Yêu Đái
3100:1 Cấp * Hộ Thối
3101:50 Cấp * Hộ Thối
3102:100 Cấp * Hộ Thối
3103:200 Cấp * Hộ Thối
3104:300 Cấp * Hộ Thối
3105:400 Cấp * Hộ Thối
3106:500 Cấp * Hộ Thối
3107:600 Cấp * Hộ Thối
3108:650 Cấp * Hộ Thối
3109:700 Cấp * Hộ Thối
3110:750 Cấp * Hộ Thối
3111:800 Cấp * Hộ Thối
3112:850 Cấp * Hộ Thối
3113:900 Cấp * Hộ Thối
3114:950 Cấp * Hộ Thối
4100:1 Cấp * Hài Tử
4101:50 Cấp * Hài Tử
4102:100 Cấp * Hài Tử
4103:200 Cấp * Hài Tử
4104:300 Cấp * Hài Tử
4105:400 Cấp * Hài Tử
4106:500 Cấp * Hài Tử
4107:600 Cấp * Hài Tử
4108:650 Cấp * Hài Tử
4109:700 Cấp * Hài Tử
4110:750 Cấp * Hài Tử
4111:800 Cấp * Hài Tử
4112:850 Cấp * Hài Tử
4113:900 Cấp * Hài Tử
4114:950 Cấp * Hài Tử
5100:1 Cấp * Hộ Thủ
5101:50 Cấp * Hộ Thủ
5102:100 Cấp * Hộ Thủ
5103:200 Cấp * Hộ Thủ
5104:300 Cấp * Hộ Thủ
5105:400 Cấp * Hộ Thủ
5106:500 Cấp * Hộ Thủ
5107:600 Cấp * Hộ Thủ
5108:650 Cấp * Hộ Thủ
5109:700 Cấp * Hộ Thủ
5110:750 Cấp * Hộ Thủ
5111:800 Cấp * Hộ Thủ
5112:850 Cấp * Hộ Thủ
5113:900 Cấp * Hộ Thủ
5114:950 Cấp * Hộ Thủ
6100:1 Cấp * Hạng Liên
6101:50 Cấp * Hạng Liên
6102:100 Cấp * Hạng Liên
6103:200 Cấp * Hạng Liên
6104:300 Cấp * Hạng Liên
6105:400 Cấp * Hạng Liên
6106:500 Cấp * Hạng Liên
6107:600 Cấp * Hạng Liên
6108:650 Cấp * Hạng Liên
6109:700 Cấp * Hạng Liên
6110:750 Cấp * Hạng Liên
6111:800 Cấp * Hạng Liên
6112:850 Cấp * Hạng Liên
6113:900 Cấp * Hạng Liên
6114:950 Cấp * Hạng Liên
8100:1 Cấp * Đại Kiếm
8101:50 Cấp * Đại Kiếm
8102:100 Cấp * Đại Kiếm
8103:200 Cấp * Đại Kiếm
8104:300 Cấp * Đại Kiếm
8105:400 Cấp * Đại Kiếm
8106:500 Cấp * Đại Kiếm
8107:600 Cấp * Đại Kiếm
8108:650 Cấp * Đại Kiếm
8109:700 Cấp * Đại Kiếm
8110:750 Cấp * Đại Kiếm
8111:800 Cấp * Đại Kiếm
8112:850 Cấp * Đại Kiếm
8113:900 Cấp * Đại Kiếm
8114:950 Cấp * Đại Kiếm
8115-8129:50-950 Cấp * Cổ Cầm
8130-8144:50-950 Cấp * Song Nhận
8145-8159:50-950 Cấp * Hỏa Súng
9100:1 Cấp * Giới Chỉ
9101:50 Cấp * Giới Chỉ
9102:100 Cấp * Giới Chỉ
9103:200 Cấp * Giới Chỉ
9104:300 Cấp * Giới Chỉ
9105:400 Cấp * Giới Chỉ
9106:500 Cấp * Giới Chỉ
9107:600 Cấp * Giới Chỉ
9108:650 Cấp * Giới Chỉ
9109:700 Cấp * Giới Chỉ
9110:750 Cấp * Giới Chỉ
9111:800 Cấp * Giới Chỉ
9112:850 Cấp * Giới Chỉ
9113:900 Cấp * Giới Chỉ
9114:950 Cấp * Giới Chỉ
10100:1 Cấp * Hộ Phù
10101:50 Cấp * Hộ Phù
10102:100 Cấp * Hộ Phù
10103:200 Cấp * Hộ Phù
10104:300 Cấp * Hộ Phù
10105:400 Cấp * Hộ Phù
10106:500 Cấp * Hộ Phù
10107:600 Cấp * Hộ Phù
10108:650 Cấp * Hộ Phù
10109:700 Cấp * Hộ Phù
10110:750 Cấp * Hộ Phù
10111:800 Cấp * Hộ Phù
10112:850 Cấp * Hộ Phù
10113:900 Cấp * Hộ Phù
10114:950 Cấp * Hộ Phù
11100:1 Cấp * Thủ Trạc
11101:50 Cấp * Thủ Trạc
11102:100 Cấp * Thủ Trạc
11103:200 Cấp * Thủ Trạc
11104:300 Cấp * Thủ Trạc
11105:400 Cấp * Thủ Trạc
11106:500 Cấp * Thủ Trạc
11107:600 Cấp * Thủ Trạc
11108:650 Cấp * Thủ Trạc
11109:700 Cấp * Thủ Trạc
11110:750 Cấp * Thủ Trạc
11111:800 Cấp * Thủ Trạc
11112:850 Cấp * Thủ Trạc
11113:900 Cấp * Thủ Trạc
11114:950 Cấp * Thủ Trạc
12100:Kết Hôn Giới Chỉ (Nhẫn Tình Duyên)
12101:Phượng Hoàng Vu Phi (Nhẫn Tình Duyên)
12102:Loan Phương Hòa Minh (Nhẫn Tình Duyên)
12103-12107:Chấp Tử Chi Vũ (Nhẫn Tình Duyên)
12108-12112:Chí Tử Bất Du (Nhẫn Tình Duyên)
15001:Oánh Thảo Linh (Sủng Vật)
15002:Hồng Diễm Hồ (Sủng Vật)
15003:Tiểu Ác Khuyển (Sủng Vật)
15004-15005:Nhiếp Hồn Kiêu (Sủng Vật)
15006:Thiên Manh Thương (Sủng Vật)
15007:Linh Vận Điểu (Sủng Vật)
15008:Ái Tâm Hồ (Sủng Vật)
15009:Song Linh Thỏ (Sủng Vật)
15010:Tam Đao Khách (Sủng Vật)
15011:Nhẫn Giả Thỏ (Sủng Vật)
15012:Thần Liệp Chuẩn (Sủng Vật)
15013:Băng Ma Linh (Sủng Vật)
15014:Diễm Luân Thú (Sủng Vật)
15015:Viêm Kỳ Lân (Sủng Vật)
15016:Tiểu Bạch Trạch (Sủng Vật)
15017:Tiểu Đạo Thảo Nhân (Sủng Vật)
15018:Tiểu Tiểu Phi Long (Sủng Vật)
15019:Tiểu Manh Manh Thố (Sủng Vật)
15020:Huyền Vũ (Sủng Vật)
15021:Kỳ Lân (Sủng Vật)
15022:Bạch Hổ (Sủng Vật)
15023:Thanh Long (Sủng Vật)
15024:Công Linh Hồn – Thường
15025:Thủ Linh Hồn – Thường
15026:HP Linh Hồn – Thường
15027:Chính Xác Linh Hồn – Thường
15208:Né Tránh Linh Hồn – Thường
15029:Bạo Kích Linh Hồn – Thường
15030:Kháng Bạo Linh Hồn – Thường
15031:Miễn Thương Linh Hồn – Thường
15032:Công Linh Hồn – Tốt
15033:Thủ Linh Hồn – Tốt
15034:HP Linh Hồn – Tốt
15035:Chính Xác Linh Hồn – Tốt
15036:Né Tránh Linh Hồn – Tốt
15037:Bạo Kích Linh Hồn – Tốt
15038:Kháng Bạo Linh Hồn – Tốt
15039:Miễn Thương Linh Hồn – Tốt
15040:Công Linh Hồn – Hiếm
15041:Thủ Linh Hồn – Hiếm
15042:HP Linh Hồn – Hiếm
15043:Chính Xác Linh Hồn – Hiếm
15044:Né Tránh Linh Hồn – Hiếm
15045:Bạo Kích Linh Hồn – Hiếm
15046:Kháng Bạo Linh Hồn – Hiếm
15047:Miễn Thương Linh Hồn – Hiếm
15048:Công Linh Hồn – Sử Thi
15049:Thủ Linh Hồn – Sử Thi
15050:HP Linh Hồn – Sử Thi
15051:Chính Xác Linh Hồn – Sử Thi
15052:Né Tránh Linh Hồn – Sử Thi
15053:Bạo Kích Linh Hồn – Sử Thi
15054:Kháng Bạo Linh Hồn – Sử Thi
15055:Miễn Thương Linh Hồn – Sử Thi
15056:Công Linh Hồn – Truyền Thuyết
15057:Thủ Linh Hồn – Truyền Thuyết
15058:HP Linh Hồn – Truyền Thuyết
15059:Chính Xác Linh Hồn – Truyền Thuyết
15060:Né Tránh Linh Hồn – Truyền Thuyết
15061:Bạo Kích Linh Hồn – Truyền Thuyết
15062:Kháng Bạo Linh Hồn – Truyền Thuyết
15063:Miễn Thương Linh Hồn – Truyền Thuyết
15064:Công Linh Hồn – Thần Thoại
15065:Thủ Linh Hồn – Thần Thoại
15066:HP Linh Hồn – Thần Thoại
15067:Chính Xác Linh Hồn – Thần Thoại
15068:Né Tránh Linh Hồn – Thần Thoại
15069:Bạo Kích Linh Hồn – Thần Thoại
15070:Kháng Bạo Linh Hồn – Thần Thoại
15071:Miễn Thương Linh Hồn – Thần Thoại
15501: Bì Bì Kình (Tiểu Sủng Vật)
15502:Công Phu Hùng (Tiểu Sủng Vật)
15503:Tùng Thử Khiêu Khiêu (Tiểu Sủng Vật)
15504:Tiểu Tiên Hồ (Tiểu Sủng Vật)
15505:Manh Manh Cẩu (Tiểu Sủng Vật)
15506:Tiểu Hoàng Kê (Tiểu Sủng Vật)
15507:Chiêu Tài Mèo (Tiểu Sủng Vật)
15508:Nhân Ngư Công Chúa (Tiểu Sủng Vật)
15509:Y Bố (Tiểu Sủng Vật)
15510:Tạp Tạp Đông (Tiểu Sủng Vật)
15511:Hùng Bản Hùng (Tiểu Sủng Vật)
15512:Thuyền Y Kiều Ba (Tiểu Sủng Vật)
16000:Tọa Kỵ – Toàn Lục
16001:Tọa Kỵ – Toàn Lam
16002:Tọa Kỵ – Toàn Tím
16003:Tọa Kỵ – Toàn Cam
16004:Tọa Kỵ – Toàn Đỏ
16005:Tọa Kỵ – Toàn Kim
16010:Tọa Kỵ – Công Lục
16011:Tọa Kỵ – Công Lam
16012:Tọa Kỵ – Công Tím
16013:Tọa Kỵ – Công Cam
16014:Tọa Kỵ – Công Đỏ
16015:Tọa Kỵ – Công Kim
16020:Tọa Kỵ – Phòng Lục
16021:Tọa Kỵ – Phòng Lam
16022:Tọa Kỵ – Phòng Tím
16023:Tọa Kỵ – Phòng Cam
16024:Tọa Kỵ – Phòng Đỏ
16025:Tọa Kỵ – Phòng Kim
16030:Tọa Kỵ – HP Lục
16031:Tọa Kỵ – HP Lam
16032:Tọa Kỵ – HP Tím
16033:Tọa Kỵ – HP Cam
16034:Tọa Kỵ – HP Đỏ
16035:Tọa Kỵ – HP Kim
16100:Vũ Dực – Toàn Lục
16101:Vũ Dực – Toàn Lam
16102:Vũ Dực – Toàn Tím
16103:Vũ Dực – Toàn Cam
16104:Vũ Dực – Toàn Đỏ
16105:Vũ Dực – Toàn Kim
16110:Vũ Dực – Công Lục
16111:Vũ Dực – Công Lam
16112:Vũ Dực – Công Tím
16113:Vũ Dực – Công Cam
16114:Vũ Dực – Công Đỏ
16115:Vũ Dực – Công Kim
16120:Vũ Dực – Thủ Lục
16121:Vũ Dực – Thủ Lam
16122:Vũ Dực – Thủ Tím
16123:Vũ Dực – Thủ Cam
16124:Vũ Dực – Thủ Đỏ
16125:Vũ Dực – Thủ Kim
16130:Vũ Dực – HP Lục
16131:Vũ Dực – HP Lam
16132:Vũ Dực – HP Tím
16133:Vũ Dực – HP Cam
16134:Vũ Dực – HP Đỏ
16135:Vũ Dực – HP Kim
16200:Vòng Sáng – Toàn Lục
16201:Vòng Sáng – Toàn Lam
16202:Vòng Sáng – Toàn Tím
16203:Vòng Sáng – Toàn Cam
16204:Vòng Sáng – Toàn Đỏ
16205:Vòng Sáng – Toàn Kim
16210:Vòng Sáng – Công Lục
16211:Vòng Sáng – Công Lam
16212:Vòng Sáng – Công Tím
16213:Vòng Sáng – Công Cam
16214:Vòng Sáng – Công Đỏ
16215:Vòng Sáng – Công Kim
16220:Vòng Sáng – Thủ Lục
16221:Vòng Sáng – Thủ Lam
16222:Vòng Sáng – Thủ Tím
16223:Vòng Sáng – Thủ Cam
16224:Vòng Sáng – Thủ Đỏ
16225:Vòng Sáng – Thủ Kim
16230:Vòng Sáng – HP Lục
16231:Vòng Sáng – HP Lam
16232:Vòng Sáng – HP Tím
16233:Vòng Sáng – HP Cam
16234:Vòng Sáng – HP Đỏ
16235:Vòng Sáng – HP Kim
16300:Thần Cung – Toàn Lục
16301:Thần Cung – Toàn Lam
16302:Thần Cung – Toàn Tím
16303:Thần Cung – Toàn Cam
16304:Thần Cung – Toàn Đỏ
16305:Thần Cung – Toàn Kim
16310:Thần Cung – Công Lục
16311:Thần Cung – Công Lam
16312:Thần Cung – Công Tím
16313:Thần Cung – Công Cam
16314:Thần Cung – Công Đỏ
16315:Thần Cung – Công Kim
16320:Thần Cung – Thủ Lục
16321:Thần Cung – Thủ Lam
16322:Thần Cung – Thủ Tím
16323:Thần Cung – Thủ Cam
16324:Thần Cung – Thủ Đỏ
16325:Thần Cung – Thủ Kim
16330:Thần Cung – HP Lục
16331:Thần Cung – HP Lam
16332:Thần Cung – HP Tím
16333:Thần Cung – HP Cam
16334:Thần Cung – HP Đỏ
16335:Thần Cung – HP Kim
16400:Thần Dực – Toàn Lục
16401:Thần Dực – Toàn Lam
16402:Thần Dực – Toàn Tím
16403:Thần Dực – Toàn Cam
16404:Thần Dực – Toàn Đỏ
16405:Thần Dực – Toàn Kim
16410:Thần Dực – Công Lục
16411:Thần Dực – Công Lam
16412:Thần Dực – Công Tím
16413:Thần Dực – Công Cam
16414:Thần Dực – Công Đỏ
16415:Thần Dực – Công Kim
16420:Thần Dực – Thủ Lục
16421:Thần Dực – Thủ Lam
16422:Thần Dực – Thủ Tím
16423:Thần Dực – Thủ Cam
16424:Thần Dực – Thủ Đỏ
16425:Thần Dực – Thủ Kim
16430:Thần Dực – HP Lục
16431:Thần Dực – HP Lam
16432:Thần Dực – HP Tím
16433:Thần Dực – HP Cam
16434:Thần Dực – HP Đỏ
16435:Thần Dực – HP Kim
17001:Bậc 1 – Bách Chiến Vũ Khí
17001:Bậc 2 – Bách Chiến Vũ Khí
17002:Bậc 3 – Bách Chiến Vũ Khí
17003:Bậc 4 – Bách Chiến Vũ Khí
17004:Bậc 5 – Bách Chiến Vũ Khí
17005:Bậc 6 – Bách Chiến Vũ Khí
17006:Bậc 7 – Bách Chiến Vũ Khí
17007:Bậc 8 – Bách Chiến Vũ Khí
17008:Bậc 9 – Bách Chiến Vũ Khí
17100:Bậc 1 – Bách Chiến Y Phục
17101:Bậc 2 – Bách Chiến Y Phục
17102:Bậc 3 – Bách Chiến Y Phục
17103:Bậc 4 – Bách Chiến Y Phục
17104:Bậc 5 – Bách Chiến Y Phục
17105:Bậc 6 – Bách Chiến Y Phục
17106:Bậc 7 – Bách Chiến Y Phục
17107:Bậc 8 – Bách Chiến Y Phục
17108:Bậc 9 – Bách Chiến Y Phục
17200:Bậc 1 – Bách Chiến Hộ Thủ
17201:Bậc 2 – Bách Chiến Hộ Thủ
17202:Bậc 3 – Bách Chiến Hộ Thủ
17203:Bậc 4 – Bách Chiến Hộ Thủ
17204:Bậc 5 – Bách Chiến Hộ Thủ
17205:Bậc 6 – Bách Chiến Hộ Thủ
17206:Bậc 7 – Bách Chiến Hộ Thủ
17207:Bậc 8 – Bách Chiến Hộ Thủ
17208:Bậc 9 – Bách Chiến Hộ Thủ
17300:Bậc 1 – Bách Chiến Hộ Thối
17301:Bậc 2 – Bách Chiến Hộ Thối
17302:Bậc 3 – Bách Chiến Hộ Thối
17303:Bậc 4 – Bách Chiến Hộ Thối
17304:Bậc 5 – Bách Chiến Hộ Thối
17305:Bậc 6 – Bách Chiến Hộ Thối
17306:Bậc 7 – Bách Chiến Hộ Thối
17307:Bậc 8 – Bách Chiến Hộ Thối
17308:Bậc 9 – Bách Chiến Hộ Thối
17400:Bậc 1 – Bách Chiến Đầu Khôi
17401:Bậc 2 – Bách Chiến Đầu Khôi
17402:Bậc 3 – Bách Chiến Đầu Khôi
17403:Bậc 4 – Bách Chiến Đầu Khôi
17404:Bậc 5 – Bách Chiến Đầu Khôi
17405:Bậc 6 – Bách Chiến Đầu Khôi
17406:Bậc 7 – Bách Chiến Đầu Khôi
17407:Bậc 8 – Bách Chiến Đầu Khôi
17408:Bậc 9 – Bách Chiến Đầu Khôi
17500:Bậc 1 – Bách Chiến Hạng Liên
17501:Bậc 2 – Bách Chiến Hạng Liên
17502:Bậc 3 – Bách Chiến Hạng Liên
17503:Bậc 4 – Bách Chiến Hạng Liên
17504:Bậc 5 – Bách Chiến Hạng Liên
17505:Bậc 6 – Bách Chiến Hạng Liên
17506:Bậc 7 – Bách Chiến Hạng Liên
17507:Bậc 8 – Bách Chiến Hạng Liên
17508:Bậc 9 – Bách Chiến Hạng Liên
17600:Bậc 1 – Bách Chiến Thủ Trạc
17601:Bậc 2 – Bách Chiến Thủ Trạc
17602:Bậc 3- Bách Chiến Thủ Trạc
17603:Bậc 4 – Bách Chiến Thủ Trạc
17604:Bậc 5 – Bách Chiến Thủ Trạc
17605:Bậc 6 – Bách Chiến Thủ Trạc
17606:Bậc 7 – Bách Chiến Thủ Trạc
17607:Bậc 8 – Bách Chiến Thủ Trạc
17608:Bậc 9 – Bách Chiến Thủ Trạc
17700:Bậc 1 – Bách Chiến Giới Chỉ
17701:Bậc 2 – Bách Chiến Giới Chỉ
17702:Bậc 3 – Bách Chiến Giới Chỉ
17703:Bậc 4 – Bách Chiến Giới Chỉ
17704:Bậc 5 – Bách Chiến Giới Chỉ
17705:Bậc 6 – Bách Chiến Giới Chỉ
17706:Bậc 7 – Bách Chiến Giới Chỉ
17707:Bậc 8 – Bách Chiến Giới Chỉ
17708:Bậc 9 – Bách Chiến Giới Chỉ
17800:Bậc 1 – Bách Chiến Hài Tử
17801:Bậc 2 – Bách Chiến Hài Tử
17802:Bậc 3 – Bách Chiến Hài Tử
17803:Bậc 4 – Bách Chiến Hài Tử
17804:Bậc 5 – Bách Chiến Hài Tử
17805:Bậc 6 – Bách Chiến Hài Tử
17806:Bậc 7 – Bách Chiến Hài Tử
17807:Bậc 8 – Bách Chiến Hài Tử
17808:Bậc 9 – Bách Chiến Hài Tử
17900:Bậc 1 – Bách Chiến Phó Vũ
17901:Bậc 2 – Bách Chiến Phó Vũ
17902:Bậc 3 – Bách Chiến Phó Vũ
17903:Bậc 4 – Bách Chiến Phó Vũ
17904:Bậc 5 – Bách Chiến Phó Vũ
17905:Bậc 6 – Bách Chiến Phó Vũ
17906:Bậc 7 – Bách Chiến Phó Vũ
17907:Bậc 8 – Bách Chiến Phó Vũ
17908:Bậc 9 – Bách Chiến Phó Vũ
18000:Đấu Giả – Thần Vũ (Lục)
18001:Đấu Giả – Thần Vũ (Lam)
18002:Đấu Giả – Thần Vũ (Tím)
18003:Đấu Giả – Thần Vũ (Cam)
18004:Đấu Giả – Thần Vũ (Đỏ)
18005:Đấu Sĩ – Thần Vũ (Lục)
18006:Đấu Sĩ – Thần Vũ (Lam)
18007:Đấu Sĩ – Thần Vũ (Tím)
18008:Đấu Sĩ – Thần Vũ (Cam)
18009:Đấu Sĩ – Thần Vũ (Đỏ)
18010:Đấu Sư – Thần Vũ (Lục)
18011:Đấu Sư – Thần Vũ (Lam)
18012:Đấu Sư – Thần Vũ (Tím)
18013:Đấu Sư – Thần Vũ (Cam)
18014:Đấu Sư – Thần Vũ (Đỏ)
18015:Đấu Linh – Thần Vũ (Lục)
18016:Đấu Linh – Thần Vũ (Lam)
18017:Đấu Linh – Thần Vũ (Tím)
18018:Đấu Linh – Thần Vũ (Cam)
18019:Đấu Linh – Thần Vũ (Đỏ)
18020:Đấu Vương – Thần Vũ (Lục)
18021:Đấu Vương – Thần Vũ (Lam)
18022:Đấu Vương – Thần Vũ (Tím)
18023:Đấu Vương – Thần Vũ (Cam)
18024:Đấu Vương – Thần Vũ (Đỏ)
18025:Đấu Hoàng – Thần Vũ (Lục)
18026:Đấu Hoàng – Thần Vũ (Lam)
18027:Đấu Hoàng – Thần Vũ (Tím)
18028:Đấu Hoàng – Thần Vũ (Cam)
18029:Đấu Hoàng – Thần Vũ (Đỏ)
18030:Đấu Tông – Thần Vũ (Lục)
18031:Đấu Tông – Thần Vũ (Lam)
18032:Đấu Tông – Thần Vũ (Tím)
18033:Đấu Tông – Thần Vũ (Cam)
18034:Đấu Tông – Thần Vũ (Đỏ)
18035:Đấu Tôn – Thần Vũ (Lục)
18036:Đấu Tôn – Thần Vũ (Lam)
18037:Đấu Tôn – Thần Vũ (Tím)
18038:Đấu Tôn – Thần Vũ (Cam)
18039:Đấu Tôn – Thần Vũ (Đỏ)
18040:Đấu Thánh – Thần Vũ (Lục)
18041:Đấu Thánh – Thần Vũ (Lam)
18042:Đấu Thánh – Thần Vũ (Tím)
18043:Đấu Thánh – Thần Vũ (Cam)
18044:Đấu Thánh – Thần Vũ (Đỏ)
18045:Đấu Đế – Thần Vũ (Lục)
18046:Đấu Đế – Thần Vũ (Lam)
18047:Đấu Đế – Thần Vũ (Tím)
18048:Đấu Đế – Thần Vũ (Cam)
18049:Đấu Đế – Thần Vũ (Đỏ)
18100:Đấu Giả – Chiến Khôi (Lục)
18101:Đấu Giả – Chiến Khôi (Lam)
18102:Đấu Giả – Chiến Khôi (Tím)
18103:Đấu Giả – Chiến Khôi (Cam)
18104:Đấu Giả – Chiến Khôi (Đỏ)
18105:Đấu Sĩ – Chiến Khôi (Lục)
18106:Đấu Sĩ – Chiến Khôi (Lam)
18107:Đấu Sĩ – Chiến Khôi (Tím)
18108:Đấu Sĩ – Chiến Khôi (Cam)
18109:Đấu Sĩ – Chiến Khôi (Đỏ)
18110:Đấu Sư – Chiến Khôi (Lục)
18111:Đấu Sư – Chiến Khôi (Lam)
18112:Đấu Sư – Chiến Khôi (Tím)
18113:Đấu Sư – Chiến Khôi (Cam)
18114:Đấu Sư – Chiến Khôi (Đỏ)
18115:Đấu Linh – Chiến Khôi (Lục)
18116:Đấu Linh – Chiến Khôi (Lam)
18117:Đấu Linh – Chiến Khôi (Tím)
18118:Đấu Linh – Chiến Khôi (Cam)
18119:Đấu Linh – Chiến Khôi (Đỏ)
18120:Đấu Vương – Chiến Khôi (Lục)
18121:Đấu Vương – Chiến Khôi (Lam)
18122:Đấu Vương – Chiến Khôi (Tím)
18123:Đấu Vương – Chiến Khôi (Cam)
18124:Đấu Vương – Chiến Khôi (Đỏ)
18125:Đấu Hoàng – Chiến Khôi (Lục)
18126:Đấu Hoàng – Chiến Khôi (Lam)
18127:Đấu Hoàng – Chiến Khôi (Tím)
18128:Đấu Hoàng – Chiến Khôi (Cam)
18129:Đấu Hoàng – Chiến Khôi (Đỏ)
18130:Đấu Tông – Chiến Khôi (Lục)
18131:Đấu Tông – Chiến Khôi (Lam)
18132:Đấu Tông – Chiến Khôi (Tím)
18133:Đấu Tông – Chiến Khôi (Cam)
18134:Đấu Tông – Chiến Khôi (Đỏ)
18135:Đấu Tôn – Chiến Khôi (Lục)
18136:Đấu Tôn – Chiến Khôi (Lam)
18137:Đấu Tôn – Chiến Khôi (Tím)
18138:Đấu Tôn – Chiến Khôi (Cam)
18139:Đấu Tôn – Chiến Khôi (Đỏ)
18140:Đấu Thánh – Chiến Khôi (Lục)
18141:Đấu Thánh – Chiến Khôi (Lam)
18142:Đấu Thánh – Chiến Khôi (Tím)
18143:Đấu Thánh – Chiến Khôi (Cam)
18144:Đấu Thánh – Chiến Khôi (Đỏ)
18145:Đấu Đế – Chiến Khôi (Lục)
18146:Đấu Đế – Chiến Khôi (Lam)
18147:Đấu Đế – Chiến Khôi (Tím)
18148:Đấu Đế – Chiến Khôi (Cam)
18149:Đấu Đế – Chiến Khôi (Đỏ)
18200:Đấu Giả – Chiến Giáp (Lục)
18201:Đấu Giả – Chiến Giáp (Lam)
18202:Đấu Giả – Chiến Giáp (Tím)
18203:Đấu Giả – Chiến Giáp (Cam)
18204:Đấu Giả – Chiến Giáp (Đỏ)
18205:Đấu Sĩ – Chiến Giáp (Lục)
18206:Đấu Sĩ – Chiến Giáp (Lam)
18207:Đấu Sĩ – Chiến Giáp (Tím)
18208:Đấu Sĩ – Chiến Giáp (Cam)
18209:Đấu Sĩ – Chiến Giáp (Đỏ)
18210:Đấu Sư – Chiến Giáp (Lục)
18211:Đấu Sư – Chiến Giáp (Lam)
18212:Đấu Sư – Chiến Giáp (Tím)
18213:Đấu Sư – Chiến Giáp (Cam)
18214:Đấu Sư – Chiến Giáp (Đỏ)
18215:Đấu Linh – Chiến Giáp (Lục)
18216:Đấu Linh – Chiến Giáp (Lam)
18217:Đấu Linh – Chiến Giáp (Tím)
18218:Đấu Linh – Chiến Giáp (Cam)
18219:Đấu Linh – Chiến Giáp (Đỏ)
18220:Đấu Vương – Chiến Giáp (Lục)
18221:Đấu Vương – Chiến Giáp (Lam)
18222:Đấu Vương – Chiến Giáp (Tím)
18223:Đấu Vương – Chiến Giáp (Cam)
18224:Đấu Vương – Chiến Giáp (Đỏ)
18225:Đấu Hoàng – Chiến Giáp (Lục)
18226:Đấu Hoàng – Chiến Giáp (Lam)
18227:Đấu Hoàng – Chiến Giáp (Tím)
18228:Đấu Hoàng – Chiến Giáp (Cam)
18229:Đấu Hoàng – Chiến Giáp (Đỏ)
18230:Đấu Tông – Chiến Giáp (Lục)
18231:Đấu Tông – Chiến Giáp (Lam)
18232:Đấu Tông – Chiến Giáp (Tím)
18233:Đấu Tông – Chiến Giáp (Cam)
18234:Đấu Tông – Chiến Giáp (Đỏ)
18235:Đấu Tôn – Chiến Giáp (Lục)
18236:Đấu Tôn – Chiến Giáp (Lam)
18237:Đấu Tôn – Chiến Giáp (Tím)
18238:Đấu Tôn – Chiến Giáp (Cam)
18239:Đấu Tôn – Chiến Giáp (Đỏ)
18240:Đấu Thánh – Chiến Giáp (Lục)
18241:Đấu Thánh – Chiến Giáp (Lam)
18242:Đấu Thánh – Chiến Giáp (Tím)
18243:Đấu Thánh – Chiến Giáp (Cam)
18244:Đấu Thánh – Chiến Giáp (Đỏ)
18245:Đấu Đế – Chiến Giáp (Lục)
18246:Đấu Đế – Chiến Giáp (Lam)
18247:Đấu Đế – Chiến Giáp (Tím)
18248:Đấu Đế – Chiến Giáp (Cam)
18249:Đấu Đế – Chiến Giáp (Đỏ)
18300:Đấu Giả – Chiến Oản (Lục)
18301:Đấu Giả – Chiến Oản (Lam)
18302:Đấu Giả – Chiến Oản (Tím)
18303:Đấu Giả – Chiến Oản (Cam)
18304:Đấu Giả – Chiến Oản (Đỏ)
18305:Đấu Sĩ – Chiến Oản (Lục)
18306:Đấu Sĩ – Chiến Oản (Lam)
18307:Đấu Sĩ – Chiến Oản (Tím)
18308:Đấu Sĩ – Chiến Oản (Cam)
18309:Đấu Sĩ – Chiến Oản (Đỏ)
18310:Đấu Sư – Chiến Oản (Lục)
18311:Đấu Sư – Chiến Oản (Lam)
18312:Đấu Sư – Chiến Oản (Tím)
18313:Đấu Sư – Chiến Oản (Cam)
18314:Đấu Sư – Chiến Oản (Đỏ)
18315:Đấu Linh – Chiến Oản (Lục)
18316:Đấu Linh – Chiến Oản (Lam)
18317:Đấu Linh – Chiến Oản (Tím)
18318:Đấu Linh – Chiến Oản (Cam)
18319:Đấu Linh – Chiến Oản (Đỏ)
18320:Đấu Vương – Chiến Oản (Lục)
18321:Đấu Vương – Chiến Oản (Lam)
18322:Đấu Vương – Chiến Oản (Tím)
18323:Đấu Vương – Chiến Oản (Cam)
18324:Đấu Vương – Chiến Oản (Đỏ)
18325:Đấu Hoàng – Chiến Oản (Lục)
18326:Đấu Hoàng – Chiến Oản (Lam)
18327:Đấu Hoàng – Chiến Oản (Tím)
18328:Đấu Hoàng – Chiến Oản (Cam)
18329:Đấu Hoàng – Chiến Oản (Đỏ)
18330:Đấu Tông – Chiến Oản (Lục)
18331:Đấu Tông – Chiến Oản (Lam)
18332:Đấu Tông – Chiến Oản (Tím)
18333:Đấu Tông – Chiến Oản (Cam)
18334:Đấu Tông – Chiến Oản (Đỏ)
18335:Đấu Tôn – Chiến Oản (Lục)
18336:Đấu Tôn – Chiến Oản (Lam)
18337:Đấu Tôn – Chiến Oản (Tím)
18338:Đấu Tôn – Chiến Oản (Cam)
18339:Đấu Tôn – Chiến Oản (Đỏ)
18340:Đấu Thánh – Chiến Oản (Lục)
18341:Đấu Thánh – Chiến Oản (Lam)
18342:Đấu Thánh – Chiến Oản (Tím)
18343:Đấu Thánh – Chiến Oản (Cam)
18344:Đấu Thánh – Chiến Oản (Đỏ)
18345:Đấu Đế – Chiến Oản (Lục)
18346:Đấu Đế – Chiến Oản (Lam)
18347:Đấu Đế – Chiến Oản (Tím)
18348:Đấu Đế – Chiến Oản (Cam)
18349:Đấu Đế – Chiến Oản (Đỏ)
18400:Đấu Giả – Phó Vũ (Lục)
18401:Đấu Giả – Phó Vũ (Lam)
18402:Đấu Giả – Phó Vũ (Tím)
18403:Đấu Giả – Phó Vũ (Cam)
18404:Đấu Giả – Phó Vũ (Đỏ)
18405:Đấu Sĩ – Phó Vũ (Lục)
18406:Đấu Sĩ – Phó Vũ (Lam)
18407:Đấu Sĩ – Phó Vũ (Tím)
18408:Đấu Sĩ – Phó Vũ (Cam)
18409:Đấu Sĩ – Phó Vũ (Đỏ)
18410:Đấu Sư – Phó Vũ (Lục)
18411:Đấu Sư – Phó Vũ (Lam)
18412:Đấu Sư – Phó Vũ (Tím)
18413:Đấu Sư – Phó Vũ (Cam)
18414:Đấu Sư – Phó Vũ (Đỏ)
18415:Đấu Linh – Phó Vũ (Lục)
18416:Đấu Linh – Phó Vũ (Lam)
18417:Đấu Linh – Phó Vũ (Tím)
18418:Đấu Linh – Phó Vũ (Cam)
18419:Đấu Linh – Phó Vũ (Đỏ)
18420:Đấu Vương – Phó Vũ (Lục)
18421:Đấu Vương – Phó Vũ (Lam)
18422:Đấu Vương – Phó Vũ (Tím)
18423:Đấu Vương – Phó Vũ (Cam)
18424:Đấu Vương – Phó Vũ (Đỏ)
18425:Đấu Hoàng – Phó Vũ (Lục)
18426:Đấu Hoàng – Phó Vũ (Lam)
18427:Đấu Hoàng – Phó Vũ (Tím)
18428:Đấu Hoàng – Phó Vũ (Cam)
18429:Đấu Hoàng – Phó Vũ (Đỏ)
18430:Đấu Tông – Phó Vũ (Lục)
18431:Đấu Tông – Phó Vũ (Lam)
18432:Đấu Tông – Phó Vũ (Tím)
18433:Đấu Tông – Phó Vũ (Cam)
18334:Đấu Tông – Phó Vũ (Đỏ)
18435:Đấu Tôn – Phó Vũ (Lục)
18436:Đấu Tôn – Phó Vũ (Lam)
18437:Đấu Tôn – Phó Vũ (Tím)
18438:Đấu Tôn – Phó Vũ (Cam)
18439:Đấu Tôn – Phó Vũ (Đỏ)
18440:Đấu Thánh – Phó Vũ (Lục)
18441:Đấu Thánh – Phó Vũ (Lam)
18442:Đấu Thánh – Phó Vũ (Tím)
18443:Đấu Thánh – Phó Vũ (Cam)
18444:Đấu Thánh – Phó Vũ (Đỏ)
18445:Đấu Đế – Phó Vũ (Lục)
18446:Đấu Đế – Phó Vũ (Lam)
18447:Đấu Đế – Phó Vũ (Tím)
18448:Đấu Đế – Phó Vũ (Cam)
18449:Đấu Đế – Phó Vũ (Đỏ)
18500:Đấu Giả – Chiến Thối (Lục)
18501:Đấu Giả – Chiến Thối (Lam)
18502:Đấu Giả – Chiến Thối (Tím)
18503:Đấu Giả – Chiến Thối (Cam)
18504:Đấu Giả – Chiến Thối (Đỏ)
18505:Đấu Sĩ – Chiến Thối (Lục)
18506:Đấu Sĩ – Chiến Thối (Lam)
18507:Đấu Sĩ – Chiến Thối (Tím)
18508:Đấu Sĩ – Chiến Thối (Cam)
18509:Đấu Sĩ – Chiến Thối (Đỏ)
18510:Đấu Sư – Chiến Thối (Lục)
18511:Đấu Sư – Chiến Thối (Lam)
18512:Đấu Sư – Chiến Thối (Tím)
18513:Đấu Sư – Chiến Thối (Cam)
18514:Đấu Sư – Chiến Thối (Đỏ)
18515:Đấu Linh – Chiến Thối (Lục)
18516:Đấu Linh – Chiến Thối (Lam)
18517:Đấu Linh – Chiến Thối (Tím)
18518:Đấu Linh – Chiến Thối (Cam)
18519:Đấu Linh – Chiến Thối (Đỏ)
18520:Đấu Vương – Chiến Thối (Lục)
18521:Đấu Vương – Chiến Thối (Lam)
18522:Đấu Vương – Chiến Thối (Tím)
18523:Đấu Vương – Chiến Thối (Cam)
18524:Đấu Vương – Chiến Thối (Đỏ)
18525:Đấu Hoàng – Chiến Thối (Lục)
18526:Đấu Hoàng – Chiến Thối (Lam)
18527:Đấu Hoàng – Chiến Thối (Tím)
18528:Đấu Hoàng – Chiến Thối (Cam)
18529:Đấu Hoàng – Chiến Thối (Đỏ)
18530:Đấu Tông – Chiến Thối (Lục)
18531:Đấu Tông – Chiến Thối (Lam)
18532:Đấu Tông – Chiến Thối (Tím)
18533:Đấu Tông – Chiến Thối (Cam)
18534:Đấu Tông – Chiến Thối (Đỏ)
18535:Đấu Tôn – Chiến Thối (Lục)
18536:Đấu Tôn – Chiến Thối (Lam)
18537:Đấu Tôn – Chiến Thối (Tím)
18538:Đấu Tôn – Chiến Thối (Cam)
18539:Đấu Tôn – Chiến Thối (Đỏ)
18540:Đấu Thánh – Chiến Thối (Lục)
18541:Đấu Thánh – Chiến Thối (Lam)
18542:Đấu Thánh – Chiến Thối (Tím)
18543:Đấu Thánh – Chiến Thối (Cam)
18544:Đấu Thánh – Chiến Thối (Đỏ)
18545:Đấu Đế – Chiến Thối (Lục)
18546:Đấu Đế – Chiến Thối (Lam)
18547:Đấu Đế – Chiến Thối (Tím)
18548:Đấu Đế – Chiến Thối (Cam)
18549:Đấu Đế – Chiến Thối (Đỏ)
18600:Đấu Giả – Chiến Ngoa (Lục)
18601:Đấu Giả – Chiến Ngoa (Lam)
18602:Đấu Giả – Chiến Ngoa (Tím)
18603:Đấu Giả – Chiến Ngoa (Cam)
18604:Đấu Giả – Chiến Ngoa (Đỏ)
18605:Đấu Sĩ – Chiến Ngoa (Lục)
18606:Đấu Sĩ – Chiến Ngoa (Lam)
18607:Đấu Sĩ – Chiến Ngoa (Tím)
18608:Đấu Sĩ – Chiến Ngoa (Cam)
18609:Đấu Sĩ – Chiến Ngoa (Đỏ)
18610:Đấu Sư – Chiến Ngoa (Lục)
18611:Đấu Sư – Chiến Ngoa (Lam)
18612:Đấu Sư – Chiến Ngoa (Tím)
18613:Đấu Sư – Chiến Ngoa (Cam)
18614:Đấu Sư – Chiến Ngoa (Đỏ)
18615:Đấu Linh – Chiến Ngoa (Lục)
18616:Đấu Linh – Chiến Ngoa (Lam)
18617:Đấu Linh – Chiến Ngoa (Tím)
18618:Đấu Linh – Chiến Ngoa (Cam)
18619:Đấu Linh – Chiến Ngoa (Đỏ)
18620:Đấu Vương – Chiến Ngoa (Lục)
18621:Đấu Vương – Chiến Ngoa (Lam)
18622:Đấu Vương – Chiến Ngoa (Tím)
18623:Đấu Vương – Chiến Ngoa (Cam)
18624:Đấu Vương – Chiến Ngoa (Đỏ)
18625:Đấu Hoàng – Chiến Ngoa (Lục)
18626:Đấu Hoàng – Chiến Ngoa (Lam)
18627:Đấu Hoàng – Chiến Ngoa (Tím)
18628:Đấu Hoàng – Chiến Ngoa (Cam)
18629:Đấu Hoàng – Chiến Ngoa (Đỏ)
18630:Đấu Tông – Chiến Ngoa (Lục)
18631:Đấu Tông – Chiến Ngoa (Lam)
18632:Đấu Tông – Chiến Ngoa (Tím)
18633:Đấu Tông – Chiến Ngoa (Cam)
18634:Đấu Tông – Chiến Ngoa (Đỏ)
18635:Đấu Tôn – Chiến Ngoa (Lục)
18636:Đấu Tôn – Chiến Ngoa (Lam)
18637:Đấu Tôn – Chiến Ngoa (Tím)
18638:Đấu Tôn – Chiến Ngoa (Cam)
18639:Đấu Tôn – Chiến Ngoa (Đỏ)
18640:Đấu Thánh – Chiến Ngoa (Lục)
18641:Đấu Thánh – Chiến Ngoa (Lam)
18642:Đấu Thánh – Chiến Ngoa (Tím)
18643:Đấu Thánh – Chiến Ngoa (Cam)
18644:Đấu Thánh – Chiến Ngoa (Đỏ)
18645:Đấu Đế – Chiến Ngoa (Lục)
18646:Đấu Đế – Chiến Ngoa (Lam)
18647:Đấu Đế – Chiến Ngoa (Tím)
18648:Đấu Đế – Chiến Ngoa (Cam)
18649:Đấu Đế – Chiến Ngoa (Đỏ)
18700:Đấu Giả – Linh Trạc (Lục)
18701:Đấu Giả – Linh Trạc (Lam)
18702:Đấu Giả – Linh Trạc (Tím)
18703:Đấu Giả – Linh Trạc (Cam)
18704:Đấu Giả – Linh Trạc (Đỏ)
18705:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Lục)
18706:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Lam)
18707:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Tím)
18708:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Cam)
18709:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Đỏ)
18710:Đấu Sư – Linh Trạc (Lục)
18711:Đấu Sư – Linh Trạc (Lam)
18712:Đấu Sư – Linh Trạc (Tím)
18713:Đấu Sư – Linh Trạc (Cam)
18714:Đấu Sư – Linh Trạc (Đỏ)
18715:Đấu Linh – Linh Trạc (Lục)
18716:Đấu Linh – Linh Trạc (Lam)
18717:Đấu Linh – Linh Trạc (Tím)
18718:Đấu Linh – Linh Trạc (Cam)
18719:Đấu Linh – Linh Trạc (Đỏ)
18720:Đấu Vương – Linh Trạc (Lục)
18721:Đấu Vương – Linh Trạc (Lam)
18722:Đấu Vương – Linh Trạc (Tím)
18723:Đấu Vương – Linh Trạc (Cam)
18724:Đấu Vương – Linh Trạc (Đỏ)
18725:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Lục)
18726:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Lam)
18727:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Tím)
18728:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Cam)
18729:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Đỏ)
18730:Đấu Tông – Linh Trạc (Lục)
18731:Đấu Tông – Linh Trạc (Lam)
18732:Đấu Tông – Linh Trạc (Tím)
18733:Đấu Tông – Linh Trạc (Cam)
18734:Đấu Tông – Linh Trạc (Đỏ)
18735:Đấu Tôn – Linh Trạc (Lục)
18736:Đấu Tôn – Linh Trạc (Lam)
18737:Đấu Tôn – Linh Trạc (Tím)
18738:Đấu Tôn – Linh Trạc (Cam)
18739:Đấu Tôn – Linh Trạc (Đỏ)
18740:Đấu Thánh – Linh Trạc (Lục)
18741:Đấu Thánh – Linh Trạc (Lam)
18742:Đấu Thánh – Linh Trạc (Tím)
18743:Đấu Thánh – Linh Trạc (Cam)
18744:Đấu Thánh – Linh Trạc (Đỏ)
18745:Đấu Đế – Linh Trạc (Lục)
18746:Đấu Đế – Linh Trạc (Lam)
18747:Đấu Đế – Linh Trạc (Tím)
18748:Đấu Đế – Linh Trạc (Cam)
18749:Đấu Đế – Linh Trạc (Đỏ)
18700:Đấu Giả – Linh Trạc (Lục)
18701:Đấu Giả – Linh Trạc (Lam)
18702:Đấu Giả – Linh Trạc (Tím)
18703:Đấu Giả – Linh Trạc (Cam)
18704:Đấu Giả – Linh Trạc (Đỏ)
18705:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Lục)
18706:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Lam)
18707:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Tím)
18708:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Cam)
18709:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Đỏ)
18710:Đấu Sư – Linh Trạc (Lục)
18711:Đấu Sư – Linh Trạc (Lam)
18712:Đấu Sư – Linh Trạc (Tím)
18713:Đấu Sư – Linh Trạc (Cam)
18714:Đấu Sư – Linh Trạc (Đỏ)
18715:Đấu Linh – Linh Trạc (Lục)
18716:Đấu Linh – Linh Trạc (Lam)
18717:Đấu Linh – Linh Trạc (Tím)
18718:Đấu Linh – Linh Trạc (Cam)
18719:Đấu Linh – Linh Trạc (Đỏ)
18720:Đấu Vương – Linh Trạc (Lục)
18721:Đấu Vương – Linh Trạc (Lam)
18722:Đấu Vương – Linh Trạc (Tím)
18723:Đấu Vương – Linh Trạc (Cam)
18724:Đấu Vương – Linh Trạc (Đỏ)
18725:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Lục)
18726:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Lam)
18727:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Tím)
18728:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Cam)
18729:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Đỏ)
18730:Đấu Tông – Linh Trạc (Lục)
18731:Đấu Tông – Linh Trạc (Lam)
18732:Đấu Tông – Linh Trạc (Tím)
18733:Đấu Tông – Linh Trạc (Cam)
18734:Đấu Tông – Linh Trạc (Đỏ)
18735:Đấu Tôn – Linh Trạc (Lục)
18736:Đấu Tôn – Linh Trạc (Lam)
18737:Đấu Tôn – Linh Trạc (Tím)
18738:Đấu Tôn – Linh Trạc (Cam)
18739:Đấu Tôn – Linh Trạc (Đỏ)
18740:Đấu Thánh – Linh Trạc (Lục)
18741:Đấu Thánh – Linh Trạc (Lam)
18742:Đấu Thánh – Linh Trạc (Tím)
18743:Đấu Thánh – Linh Trạc (Cam)
18744:Đấu Thánh – Linh Trạc (Đỏ)
18745:Đấu Đế – Linh Trạc (Lục)
18746:Đấu Đế – Linh Trạc (Lam)
18747:Đấu Đế – Linh Trạc (Tím)
18748:Đấu Đế – Linh Trạc (Cam)
18749:Đấu Đế – Linh Trạc (Đỏ)
18700:Đấu Giả – Linh Trạc (Lục)
18701:Đấu Giả – Linh Trạc (Lam)
18702:Đấu Giả – Linh Trạc (Tím)
18703:Đấu Giả – Linh Trạc (Cam)
18704:Đấu Giả – Linh Trạc (Đỏ)
18705:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Lục)
18706:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Lam)
18707:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Tím)
18708:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Cam)
18709:Đấu Sĩ – Linh Trạc (Đỏ)
18710:Đấu Sư – Linh Trạc (Lục)
18711:Đấu Sư – Linh Trạc (Lam)
18712:Đấu Sư – Linh Trạc (Tím)
18713:Đấu Sư – Linh Trạc (Cam)
18714:Đấu Sư – Linh Trạc (Đỏ)
18715:Đấu Linh – Linh Trạc (Lục)
18716:Đấu Linh – Linh Trạc (Lam)
18717:Đấu Linh – Linh Trạc (Tím)
18718:Đấu Linh – Linh Trạc (Cam)
18719:Đấu Linh – Linh Trạc (Đỏ)
18720:Đấu Vương – Linh Trạc (Lục)
18721:Đấu Vương – Linh Trạc (Lam)
18722:Đấu Vương – Linh Trạc (Tím)
18723:Đấu Vương – Linh Trạc (Cam)
18724:Đấu Vương – Linh Trạc (Đỏ)
18725:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Lục)
18726:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Lam)
18727:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Tím)
18728:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Cam)
18729:Đấu Hoàng – Linh Trạc (Đỏ)
18730:Đấu Tông – Linh Trạc (Lục)
18731:Đấu Tông – Linh Trạc (Lam)
18732:Đấu Tông – Linh Trạc (Tím)
18733:Đấu Tông – Linh Trạc (Cam)
18734:Đấu Tông – Linh Trạc (Đỏ)
18735:Đấu Tôn – Linh Trạc (Lục)
18736:Đấu Tôn – Linh Trạc (Lam)
18737:Đấu Tôn – Linh Trạc (Tím)
18738:Đấu Tôn – Linh Trạc (Cam)
18739:Đấu Tôn – Linh Trạc (Đỏ)
18740:Đấu Thánh – Linh Trạc (Lục)
18741:Đấu Thánh – Linh Trạc (Lam)
18742:Đấu Thánh – Linh Trạc (Tím)
18743:Đấu Thánh – Linh Trạc (Cam)
18744:Đấu Thánh – Linh Trạc (Đỏ)
18745:Đấu Đế – Linh Trạc (Lục)
18746:Đấu Đế – Linh Trạc (Lam)
18747:Đấu Đế – Linh Trạc (Tím)
18748:Đấu Đế – Linh Trạc (Cam)
18749:Đấu Đế – Linh Trạc (Đỏ)
18800:Đấu Giả – Linh Liên (Lục)
18801:Đấu Giả – Linh Liên (Lam)
18802:Đấu Giả – Linh Liên (Tím)
18803:Đấu Giả – Linh Liên (Cam)
18804:Đấu Giả – Linh Liên (Đỏ)
18805:Đấu Sĩ – Linh Liên (Lục)
18806:Đấu Sĩ – Linh Liên (Lam)
18807:Đấu Sĩ – Linh Liên (Tím)
18808:Đấu Sĩ – Linh Liên (Cam)
18809:Đấu Sĩ – Linh Liên (Đỏ)
18810:Đấu Sư – Linh Liên (Lục)
18811:Đấu Sư – Linh Liên (Lam)
18812:Đấu Sư – Linh Liên (Tím)
18813:Đấu Sư – Linh Liên (Cam)
18814:Đấu Sư – Linh Liên (Đỏ)
18815:Đấu Linh – Linh Liên (Lục)
18816:Đấu Linh – Linh Liên (Lam)
18817:Đấu Linh – Linh Liên (Tím)
18818:Đấu Linh – Linh Liên (Cam)
18819:Đấu Linh – Linh Liên (Đỏ)
18820:Đấu Vương – Linh Liên (Lục)
18821:Đấu Vương – Linh Liên (Lam)
18822:Đấu Vương – Linh Liên (Tím)
18823:Đấu Vương – Linh Liên (Cam)
18824:Đấu Vương – Linh Liên (Đỏ)
18825:Đấu Hoàng – Linh Liên (Lục)
18826:Đấu Hoàng – Linh Liên (Lam)
18827:Đấu Hoàng – Linh Liên (Tím)
18828:Đấu Hoàng – Linh Liên (Cam)
18829:Đấu Hoàng – Linh Liên (Đỏ)
18830:Đấu Tông – Linh Liên (Lục)
18831:Đấu Tông – Linh Liên (Lam)
18832:Đấu Tông – Linh Liên (Tím)
18833:Đấu Tông – Linh Liên (Cam)
18834:Đấu Tông – Linh Liên (Đỏ)
18835:Đấu Tôn – Linh Liên (Lục)
18836:Đấu Tôn – Linh Liên (Lam)
18837:Đấu Tôn – Linh Liên (Tím)
18838:Đấu Tôn – Linh Liên (Cam)
18839:Đấu Tôn – Linh Liên (Đỏ)
18840:Đấu Thánh – Linh Liên (Lục)
18841:Đấu Thánh – Linh Liên (Lam)
18842:Đấu Thánh – Linh Liên (Tím)
18843:Đấu Thánh – Linh Liên (Cam)
18844:Đấu Thánh – Linh Liên (Đỏ)
18845:Đấu Đế – Linh Liên (Lục)
18846:Đấu Đế – Linh Liên (Lam)
18847:Đấu Đế – Linh Liên (Tím)
18848:Đấu Đế – Linh Liên (Cam)
18849:Đấu Đế – Linh Liên (Đỏ)
18900:Đấu Giả – Linh Giới (Lục)
18901:Đấu Giả – Linh Giới (Lam)
18902:Đấu Giả – Linh Giới (Tím)
18903:Đấu Giả – Linh Giới (Cam)
18904:Đấu Giả – Linh Giới (Đỏ)
18905:Đấu Sĩ – Linh Giới (Lục)
18906:Đấu Sĩ – Linh Giới (Lam)
18907:Đấu Sĩ – Linh Giới (Tím)
18908:Đấu Sĩ – Linh Giới (Cam)
18909:Đấu Sĩ – Linh Giới (Đỏ)
18910:Đấu Sư – Linh Giới (Lục)
18911:Đấu Sư – Linh Giới (Lam)
18912:Đấu Sư – Linh Giới (Tím)
18913:Đấu Sư – Linh Giới (Cam)
18914:Đấu Sư – Linh Giới (Đỏ)
18915:Đấu Linh – Linh Giới (Lục)
18916:Đấu Linh – Linh Giới (Lam)
18917:Đấu Linh – Linh Giới (Tím)
18918:Đấu Linh – Linh Giới (Cam)
18919:Đấu Linh – Linh Giới (Đỏ)
18920:Đấu Vương – Linh Giới (Lục)
18921:Đấu Vương – Linh Giới (Lam)
18922:Đấu Vương – Linh Giới (Tím)
18923:Đấu Vương – Linh Giới (Cam)
18924:Đấu Vương – Linh Giới (Đỏ)
18925:Đấu Hoàng – Linh Giới (Lục)
18926:Đấu Hoàng – Linh Giới (Lam)
18927:Đấu Hoàng – Linh Giới (Tím)
18928:Đấu Hoàng – Linh Giới (Cam)
18929:Đấu Hoàng – Linh Giới(Đỏ)
18930:Đấu Tông – Linh Giới (Lục)
18931:Đấu Tông – Linh Giới (Lam)
18932:Đấu Tông – Linh Giới (Tím)
18933:Đấu Tông – Linh Giới (Cam)
18934:Đấu Tông – Linh Giới (Đỏ)
18935:Đấu Tôn – Linh Giới (Lục)
18936:Đấu Tôn – Linh Giới (Lam)
18937:Đấu Tôn – Linh Giới (Tím)
18938:Đấu Tôn – Linh Giới (Cam)
18939:Đấu Tôn – Linh Giới (Đỏ)
18940:Đấu Thánh – Linh Giới (Lục)
18941:Đấu Thánh – Linh Giới (Lam)
18942:Đấu Thánh – Linh Giới (Tím)
18943:Đấu Thánh – Linh Giới (Cam)
18944:Đấu Thánh – Linh Giới (Đỏ)
18945:Đấu Đế – Linh Giới (Lục)
18946:Đấu Đế – Linh Giới (Lam)
18947:Đấu Đế – Linh Giới (Tím)
18948:Đấu Đế – Linh Giới (Cam)
18949:Đấu Đế – Linh Giới (Đỏ)
22000:10000 Kinh Nghiệm
22001:50000 Kinh Nghiệm
22002:100000 Kinh Nghiệm
22003:500000 Kinh Nghiệm
22004:1000000 Kinh Nghiệm
22007:388 KNB Khóa
22008:588 KNB Khóa
22009:788 KNB Khóa
22010:1 KNB Khóa
22011:2 KNB Khóa
22013:3 KNB Khóa
22014:5 KNB Khóa
22015:6 KNB Khóa
22016:10 KNB Khóa
22017:20 KNB Khóa
22018:30 KNB Khóa
22019:40 KNB Khóa
22020:50 KNB Khóa
22021:60 KNB Khóa
22022:70 KNB Khóa
22023:80 KNB Khóa
22024:88 KNB Khóa
22025:90 KNB Khóa
22026:100 KNB Khóa
22027:120 KNB Khóa
22028:150 KNB Khóa
22029:188 KNB Khóa
22030:200 KNB Khóa
22031:220 KNB Khóa
22032:250 KNB Khóa
22033:300 KNB Khóa
22034:350 KNB Khóa
22035:400 KNB Khóa
22036:15 KNB Khóa
22037:1000 KNB Khóa
22038:2000 KNB Khóa
22041:Tăng Ngay 1 Cấp Đan
22070:Tăng Ngay 1 Cấp Đan
22071:Thẻ Biến Thân
22074:Luận Kiếm Top 1 (Danh Hiệu)
22075:Luận Kiếm Top 2 (Danh Hiệu)
22076:Luận Kiếm Top 3 (Danh Hiệu)
22077:Luận Kiếm Top 10 (Danh Hiệu)
22078:Luận Kiếm Top 20(Danh Hiệu)
22079:Luận Kiếm Top 50 (Danh Hiệu)
22080:Luận Kiếm Top 100 (Danh Hiệu)
22081:Thẻ Đền Tội
22102:Pháp Bảo Tư Chất Đan
22103:Thời Trang Tư Chất Đan
22104:Phi Phong Tư Chất Đan
22105:Dấu Chân Tư Chất Đan
22106:Linh Nhận Tư Chất Đan
22107:Chiến Kỵ Tư Chất Đan
22108:Tọa Kỵ Tư Chất Đan
22109:Vũ Dực Tư Chất Đan
22110:Vòng Sáng Tư Chất Đan
22111:Vòng Tiên Tư Chất Đan
22112:Tiên Trận Tư Chất Đan
22113:Tọa Kỵ Phi Thăng Đan
22114:Vũ Dực Phi Thăng Đan
22115:Vòng Sáng Phi Thăng Đan
22116:Thần Cung Phi Thăng Đan
22117:Thần Dực Phi Thăng Đan
22120:Thần Binh Tư Chất Đan
22121:Kỳ Lân Tý Tư Chất Đan
22122:Che Mặt Tư Chất Đan
22123:Đấu Sức Tư Chất Đan
22124:Đai Lưng Tư Chất Đan
22125:Linh Nhận Phi Thăng Đan
22126:Phi Phong Phi Thăng Đan
22127:Kỳ Lân Tý Phi Thăng Đan
22128:Đấu Sức Phi Thăng Đan
22129:Che Mặt Phi Thăng Đan
22130:Đai Lưng Phi Thăng Đan
22131:Linh Châu Tư Chất Đan
22132:Tiên Bảo Tư Chất Đan
22133:Linh Đồng Tư Chất Đan
22134:Linh Cung Tư Chất Đan
22135:Linh Kỵ Tư Chất Đan
22136:Đuôi Lửa Tư Chất Đan
22137:Vòng Tay Tư Chất Đan
22138:Đuôi Tư Chất Đan
22139:Phi Sủng Tư Chất Đan
22140:Linh Châu Phi Thăng Đan
22141:Tiên Bảo Phi Thăng Đan
22142:Linh Đồng Phi Thăng Đan
22143:Linh Cung Phi Thăng Đan
22144:Linh Kỵ Phi Thăng Đan
22145:Đuôi Lửa Phi Thăng Đan
22146:Vòng Tay Phi Thăng Đan
22147:Đuôi Phi Thăng Đan
22148:Phi Sủng Phi Thăng Đan
22202:Nguyên Tố Chiến Thần (Danh Hiệu)
22203:Sever Ghép Đệ Nhất Minh Chủ (Danh Hiệu)
22204:Khai Quốc Nguyên Huân (Danh Hiệu)
22205:Sever Ghép Thành Chủ (Danh Hiệu)
22206:Bảo Thạch Top 1 (Danh Hiệu)
22207:Cường Hóa Top 1 (Danh Hiệu)
22208:Vòng Sáng Top 1 (Danh Hiệu)
22209:Vương Thành Thị Vệ (Danh Hiệu)
22210:Bạch Thủ Giai Lão (Danh Hiệu)
22211:Chí Tử Bất Du (Danh Hiệu)
22212:Trật Tự Bạch Ngân (Danh Hiệu)
22213:Ảo Thuật Hoàng Kim (Danh Hiệu)
22214:Tôn Quý Bạc Kim (Danh Hiệu)
22215:Vĩnh Viên Nguyên Bảo (Danh Hiệu)
22216:Vinh Dự Thải Hồng (Danh Hiệu)
22217:Quan Quân Thái Thản (Danh Hiệu)
22218:Vương Thành Thành Chủ (Danh Hiệu)
22219:Dục Huyết Sát Lục (Danh Hiệu)
22220:Thẻ NB
22221:Thẻ NB 1000
22222:Thẻ NB 2000
22223:Đại Trí Nhược Ngu (Danh Hiệu)
22224:Anh Hùng Vô Địch (Danh Hiệu)
22225:Hãy Khiếu Ta Hào Gia (Danh Hiệu)
22226:Bất Bại Chiến Thần (Danh Hiệu)
22227:Cao Đại Thượng (Danh Hiệu)
22228:Lạp Phong Vô Cực Hạn (Danh Hiệu)
22229:Tú Đậu Ma Đạo Sư (Danh Hiệu)
22230:Thánh Đường Võ Sĩ (Danh Hiệu)
22231:Tiêm Diệt Thần Thương Thủ (Danh Hiệu)
22234:Thiên Trường Địa Cửu (Danh Hiệu)
22235:Hải Thệ Sơn Minh (Danh Hiệu)
22236:Tam Sinh Tam Thế Hoàn Mỹ Tình Nhân (Danh Hiệu)
22237:Ngạo Thị Quần Hùng (Danh Hiệu)
22238:Không Thể Nhất Thế (Danh Hiệu)
22239:Bát Đấu Chi Tài (Danh Hiệu)
22240:Đột Đột (Danh Hiệu)
22241:Bách Hoa TÙng Trung Quá (Danh Hiệu)
22242:Bách Hủy Thiên Ba (Danh Hiệu)
22243:Bất Đông Nhiên Bát (Danh Hiệu)
22244:Đại Vãn Tôn Thuật (Danh Hiệu)
22245:Bàn Chuyên Đích (Danh Hiệu)
22246:Đả Tương Du Đích (Danh Hiệu)
22247:Vô Tân Thiên – Đế (Danh Hiệu)
22248:Tu La Thiên – Ma (Danh Hiệu)
22249:Danh Hiệu Câu Cá (Danh Hiệu)
22250:Tọa Kỵ Tông Sư
22251:Vũ Dực Tông Sư
22252:Thời Trang Tông Sư
22253:Thần Binh Tông Sư
22254:Pháp Bảo Tông Sư
22255:Vòng Sáng Tông Sư
22256:Dấu Chân Tông Sư
22257:Chiến Kỵ Tông Sư
22258:Tiên Nữ Tông Sư
22259:Vòng Tiên Tông Sư
22260:Tiên Trận Tông Sư
22261:Sủng Vật Tông Sư
22262:Đầu Sức Tông Sư
22263:Đai Lưng Tông Sư
22264:Che Mặt Tông Sư
22265:Kỳ Lân Tý Tông Sư
22266:Linh Châu Tông Sư
22267:Tiên Bảo Tông Sư
22268:Linh Đồng Tông Sư
22269:Linh Cung Tông Sư
22270:Linh Kỵ Tông Sư
22271:Đuôi Lửa Tông Sư
22272:Vòng Tay Tông Sư
22273:Đuôi Tông Sư
22274:Phi Sủng Tông Sư
22275:Chiến Hồn Tông Sư
22276:Dị Hỏa Tông Sư
22277:Tinh Huy Tông Sư
22278:Long Khí Tông Sư
22279:Tối Cương Manh Oa (Danh Hiệu)
22280:Tam Giới Ma Thần (Danh Hiệu)
22281:Tam Giới Nhân Hoàng (Danh Hiệu)
22282:Tam Giới Thiên Tôn (Danh Hiệu)
22283:Côn Vương Chi Chủ (Danh Hiệu)
22284:Phong Thiên Chiến Thần (Danh Hiệu)
22285:Phong Thiên Chiến Tương (Danh Hiệu)
22286:Phong Thiên Chiến Sĩ (Danh Hiệu)
22287:Nhất Kiến Chung Tình (Danh Hiệu)
22288:Vĩnh Viễn Ái (Danh Hiệu)
22289:Minh Văn Tông Sư
22290:Đoạt Bảo Kỳ Binh (Danh Hiệu)
22291:Lâm Giang Tiên (Danh Hiệu)
22292:Thủy Tinh Chiến Thần (Danh Hiệu)
22293:Thủy Tinh Chiến Tướng (Danh Hiệu)
22294:Thủy Tinh Chiến Sĩ (Danh Hiệu)
22295:Đoạt Điểm Chiến Thần (Danh Hiệu)
22296:Đoạt Điểm Chiến Tướng (Danh Hiệu)
22297:Đoạt Điểm Chiến Sĩ (Danh Hiệu)
22298:Tối Cường Tình Lữ (Danh Hiệu)
22299:Tuần Sủng Chuyên Gia (Danh Hiệu)
22300:Thánh Đường Võ Sĩ (Danh Hiệu)
22301:Dương Xuân Bạch Tuyết – Binh
22302:Tiêu Dao Hiệp Ảnh – Thần Binh
22303:Diễm Lân – Bình
22304:Ảnh Bức – Binh
22305:Hí Hoa Mộ Tình – Binh
22306:Truyền Kỳ Thần Binh
22307:Nhất Kiến Chung Tình – Binh
22308:Thước Kim Xá Lợi – Thần Binh
22309:Kim Ngọc Lương Duyên – Binh
22310:Đỉnh Phong Chiến Thần – Binh
22311:Long Thành Tinh Anh – Binh
22312:Uy Chấn Thiên Hạ – Binh
22313:Chức Tràng Chuyên Gia – Binh
22314:Hoàng Gia Chấp Sự – Binh
22315:Cực Trú Chi Quang – Binh
22316:Tử Tinh Ma Thần – Binh
22317:Cận Vệ Lễ Phục – Binh
22318:Hoa Quý Chí Tôn – Binh
22319:Thần Binh Huyễn Hóa 9
22320:Tọa Kỵ Thiên Tôn
22321:Vũ Dực Thiên Tôn
22322:Thời Trang Thiên Tôn
22323:Thần Binh Thiên Tôn
22324:Pháp Bảo Thiên Tôn
22325:Dấu Chân Thiên Tôn
22326:Vòng Sáng Thiên Tôn
22327:Bạch Ngân Tiên Tôn
22328:Cùng Kết Hôn Nha (Danh Hiệu)
22329:Mừng Năm Mới – Ngôi Sao Mới (Danh Hiệu)
22330:Mừng Năm Mới – Xung Áp (Danh Hiệu)
22331:Mừng Năm Mới – Cvị (Danh Hiệu)
22332:Mừng Năm Mới – Đại Già (Danh Hiệu)
22333:Mừng Năm Mới – Quặng Chú (Danh Hiệu)
22334:Mừng Năm Mới – Cự Đầu (Danh Hiệu)
22335:Mừng Năm Mới – Cẩm Lý (Danh Hiệu)
22336:Chiến Kỵ Thiên Tôn
22337:Linh Đồng Thiên Tôn
22338:Linh Cung Thiên Tôn
22339:Linh Kỵ Thiên Tôn
22340:Tăng Ngay 3 Cấp Đan
22341:Tăng Ngay 5 Cấp Đan
22351:Dương Xuân Bạch Tuyết – Y
22352:Tiêu Dao Hiệp Ảnh – Thời Trang
22353:Diễm Lân Giao Ca – Thời Trang
22354:Tử Cực Ảnh Bức – Thời Trang
22355:Hí Hoa Mộ Tình – Y
22356:Truyền Kỳ Thời Trang
22357:Thước Kim Xá Lợi – Thời Trang
22358:Vịnh Vô Chi Cảnh – Thời Trang
22359:Kim Ngọc Lương Duyên – Y
22360:Long Thành Phách Chủ – Thời Trang
22361:Điên Phong Chiến Thần – Y
22362:Uy Chấn Thiên Hạ – Thời Trang
22363:Chức Tràng Chuyên Gia – Thời Trang
22364:Hoàng Gia Chấp Sự – Thời Trang
22365:Cực Trú Chi Quang – Thời Trang
22366:Tử Tinh Ma Thần – Thời Trang
22367:Cận Vệ Lễ Phục – Thời Trang
22368:Hoa Quý Chí Tôn – Thời Trang
22369:Nhất Kiến Chung Tình – Y
22370:Ngô Tà Tham Mộ (Danh Hiệu)
22371:Cẩm Lý Siêu Việt (Danh Hiệu)
22372:1V1 Quán Quân (Danh Hiệu)
22373:1V1 Á Quân (Danh Hiệu)
22374:1V1 Quý Quân (Danh Hiệu)
22375:1V1 Cao Thủ (Danh Hiệu)
22376:3V3 Quán Quân (Danh Hiệu)
22377:3V3 Á Quân (Danh Hiệu)
22378:3V3 Quý Quân (Danh Hiệu)
22379:3V3 Cao Thủ (Danh Hiệu)
22401:Hàn Quang Lưu Vũ – Dấu Chân
22402:Ca Tẫn Phồn Hoa – Dấu Chân
22403:Dấu Chân Huyễn Hóa 7
22404:Dấu Chân Huyễn Hóa 8
22405:Ôn Như Nhược Mộng – Dấu Chân
22406:Tân tăng Võ Khí 12
22464:Chiến Kỵ Huyễn Hóa 10
22500:Hùng Miêu Bảo Bảo – Tọa Kỵ
22501:Hàn Tuyền Huyễn Thú – Tọa Kỵ
22502:Phá Nhạc Cửu Kiếm – Tọa Kỵ
22503:Bạo Viêm Liệt Báo – Tọa Kỵ
22504:Minh Nguyệt Ngọc Thỏ – Tọa Kỵ
22505:Danh Tự Đãi Định (TKTK)
22506:Tiêu Dao Mi Lộc – Tọa Kỵ
22507:Ngân Vũ Thánh Sư – Tọa Kỵ
22508:Truyền Kỳ Tọa Kỵ
22509:Dạ Mạc Tinh Hà – Ma Thác – Tọa Kỵ
22510:Lưu Tiên Họa Quyển – Chiến Kỵ
22511:Thánh Quang Chiến Ngư – Chiến Kỵ
22512:Liệt Diễm Tiên Phiến – Chiến Kỵ
22513:Huyễn Ảnh Ma Ngư (TKTK)
22514:Túy Lý Thu Ba – Tọa Kỵ
22515:Hoàn Du Thế Giới – Tọa Kỵ
22516:Ái Tâm Tiên Tọa – Tọa Kỵ
22517:Khởi Phong Liễu – Tọa Kỵ
22518:Quan Nhân Hãy Thượng Kiệu – Tọa Kỵ
22520:Thưởng Kỳ – Vũ Dực
22521:Lưu Ly Thiên Vũ – Vũ Dực
22522:Tẫn Diệt Tà Ảnh – Vũ Dực
22523:Sí Diễm Long Vũ (TKVD)
22524:Cực Huyễn Thần Vũ – Vũ Dực
22525:Tiêu Dao Hiệp Ảnh – Ngạo Mai
22526:Huyết Hồng Mị Ảnh (tkVD)
22527:Vạn Cổ Trường Thanh – Tinh Nguyệt
22528:Đạp Vân Nhập Cảnh – Vũ Dực
22529:Lưu Hỏa Chi Huỳnh (TKVD)
22530:Danh Tự Đãi Định (TKVD)
22531:Cơ Giáp Chiến Dực – Vũ Dực
22532:Thiên Sứ Ác Ma – Vũ Dực
22533:Băng Tuyết Chi Dực – Vũ Dực
22534:Diệu Bút Sinh Hoa – Vũ Dực
22535:Bát Trọng Quân Hành – Vũ Dực
22540:Linh Động Toàn Luật – Vòng Sáng
22541:Ám Dạ Y linh – Vòng Sáng
22542:Truyền Kỳ Vòng Sáng
22543:Đồng Mộng Kỳ Duyên – Vòng Sáng
22544:Tân Phân Đường Quả – Vòng Sáng
22545:Chi Thánh Thần Tôn – Vòng Sáng
22546:Yêu Triền Vạn Quân – Vòng Sáng
22547:Vịnh Vô Chi Cảnh – Kim Ngư
22548:Huyễn Tượng Pháp Cầu – Vòng Sáng
22549:Vòng Sáng Huyễn Hóa 10
22550:Vòng Sáng Huyễn Hóa 11
22551:Lưu Tiên Bích Ngọc – Pháp Bảo
22552:Truyền Kỳ Pháp Bảo
22553:Liên Y U U – Pháp Bảo
22554:Chúc Long Huyền Đăng – Pháp Bảo
22555:Đấu Giác Tàng Châu – Pháp Bảo
22556:Hỗn Nb Châu – Pháp Bảo
22557:Pháp Bảo Huyễn Hóa 7
22558:Pháp Bảo Huyễn Hóa 8
22559:Pháp Bảo Huyễn Hóa 9
22560:Vô Tự Thiên Thư – Vòng Tiên
22561:Truyền Kỳ Vòng Tiên
22562:Kinh Hồn U Linh – Vòng Tiên
22563:Pháp Bảo Huyễn Hóa 10
22564:Tam Xích Tinh Trận – Vòng Tiên
22565:Sâm La Vạn Tượng – Tiên Trận
22566:Tiên Trận Huyễn Hóa 6
22567:Tiên Trận Huyễn Hóa 7
22568:Truyền Kỳ Tiên Trận
22569:Thái Cực Tinh Trận – Tiên Trận
22570:Tiên Trận Huyễn Hóa 5
22571:Truyền Kỳ Linh Châu
22572:Truyền Kỳ Tiên Bảo
22573:Cửu Thiên Chi Chủ – Linh Đồng
22574:Thiên Vũ Lưu Phương – Linh Cung
22575:Truyền Kỳ Linh Kỵ
22576:Truyền Kỳ Đuôi Lửa
22577:Truyền Kỳ Chiến Hồn
22578:Truyền Kỳ Dị Hỏa
22579:Truyền Kỳ Tinh Huy
22580:Truyền Kỳ Long Khí
22581:Truyền Kỳ Minh Văn
22582:Truyền Kỳ Vòng Tay
22583:Truyền Kỳ Đuôi
22584:Truyền Kỳ Phi Sủng
22585:Tử Lôi Cương Châu – Linh Châu
22586:Thiên Diệu Linh Nhận – Tiên Bảo
22587:Bích Lạc Chi Chủ – Linh Đồng
22588:Truyền Kỳ Linh Cung
22589:Kỳ Huyễn Linh Kình – Linh Kỵ
22590:Băng Sương Huyền Diễm – Đuôi Lửa
22591:Trúc Giản Huyền Hùng – Linh Kỵ
22592:Truyền Kỳ Linh Đồng
22593:Lưu Ấn Kim Hoàn – Vòng Tay
22594:Kim Đế Diệt Thế Diễm – Đuôi Lửa
22595:Bích U Thấm Minh – Vòng Tay
22596:Cửu Vĩ – Đuôi
22597:Thiên Tình Trư – Phi Sủng
22598:1000 Linh Tinh
22599:2000 Linh Tinh
22600:5000 Linh Tinh
22601:20000 Linh Tinh
22602:50000 Linh Tinh
22603:100000 Linh Tinh
22604:200000 Linh Tinh
22605:500000 Linh Tinh
22606:50000 Hồn Lục
22607:100000 Hồn Lục
22608:10000 Hồn Lục
22609:100000 Hồn Lục
22610:Mạch Thiên Ngữ – Tiên Nữ
22611:Vũ Ngọc Tiêu – Tiên Nữ
22612:Vũ Như Huyên – Tiên Nữ
22613:Mộ Dung Thu Nguyệt – Tiên Nữ
22614:Hoa Phùng Điệp – Tiên Nữ
22615:Lương Dung Dung – Tiên Nữ
22616:Thanh Ti Oản – Tiên Nữ
22617:Quý Hòe – Tiên Nữ
22618:Thước Kim Xá Lợi – Bạch Băng
22619:Trình Linh Tố – Tiên Nữ
22620:Phượng Loan Vũ Chức – Thánh Vật
22621:Diêm Ma Tý Trản – Thánh Vật
22622:Thanh Minh Thánh Lệnh – Thánh Vật
22623:Chí Bảo Thẻ Huyễn Hóa 4
22624:Chí Bảo Thẻ Huyễn Hóa 5
22625:Thiên Tử Tinh Tiến – Linh Cung
22626:Linh Cung Huyễn Hóa 4
22627:Linh Cung Huyễn Hóa 5
22628:Long Tức – Đuôi
22629:Truyền Kỳ Tiên Nữ
22630:Đề Đăng Hỏa Hồ – Sủng Vật
22631:Đăng Lung Lý Ngư – Sủng Vật
22632:U Minh Sư – Sủng Vật
22633:Thang Mỗ Miêu – Sủng Vật
22634:Tiểu Sài Uông – Sủng Vật
22635:Kim Cương Lang – Sủng Vật
22636:Lữ Hành Thanh Oa – Sủng Vật
22637:Cơ Giáp Đại Bạch – Sủng Vật
22638:Tiểu Hoàng Nhân – Sủng Vật
22639:Ngạc Mộng Tiểu Sửu – Sủng Vật
22640:Danh Tự Đãi Định – Sủng Vật
22641:Địa Ngục Nữ Tước – Sủng Vật
22642:Bố Đinh Thị Vệ – Sủng Vật
22643:Na Già Chiến Sĩ – Sủng Vật
22644:Thủy Tinh Linh – Sủng Vật
22645:Tiểu Áo Phù – Sủng Vật
22646:Tô Gia Đức – Sủng Vật
22647:Khủng Cụ Ma Vương – Sủng Vật
22648:Nhiên Thiêu Quân Đoàn – Sủng Vật
22649:Khỉ Linh Vũ Dực – Chiến Kỵ
22650:Tiêu Dao Hiệp Ảnh – Viêm Long
22651:Nhâm Tinh Học Phách – Nguyệt Ảnh
22652:Truyền Kỳ Chiến Kỵ
22653:Liên Phục – Chiến Kỵ
22654:Xích Kim Linh Luân
22655:Vạn Cổ Trường Thanh – Thiên Nhai
22656:Chiến Kỵ Huyễn Hóa 9
22670:Truyền Kỳ Đầu Sức
22671:Mạo Tử Hí Pháp – Đầu Sức
22672:Hạc Tiên Nhân – Đầu Sức
22673:Tri Chu Hiệp – Che Mặt
22674:Thanh Vũ Diện Sa – Che Mặt
22675:Truyền Kỳ Che Mặt
22680:Truyền Kỳ Đai Lưng
22681:Đồng Tâm Vị Mẫn – Đai Lưng
22682:Sa Ngư Lạt Tiêu – Đai Lưng
22690:Truyền Kỳ Kỳ Lân Tý
22691:Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ – Kỳ Lân Tý
22692:Tam Xích Huyền Băng Kính – Kỳ Lân Tý
22693:Tiên Minh Khảo Áp
22694:1000 Hồn Lục
22695:2000 Linh Tinh
22696:10000 Linh Tinh
22697:5000 Linh Tinh
22700:1000 Ma Tinh
22701:2000 Ma Tinh
22702:3000 Ma Tinh
22703:5000 Ma Tinh
22704:10000 Ma Tinh
22705:20000 Ma Tinh
22706:30000 Ma Tinh
22707:50000 Ma Tinh
22708:100000 Ma Tinh
22709:200000 Ma Tinh
22710:300000 Ma Tinh
22711:500000 Ma Tinh
22712:1000000 Ma Tinh
22713:2000000 Ma Tinh
22714:15000 Ma Tinh
22715:25000 Ma Tinh
22716:70000 Ma Tinh
22717:90000 Ma Tinh
22718:120000 Ma Tinh
22719:7000 Ma Tinh
22720:40000 Ma Tinh
22721:60000 Ma Tinh
22722:80000 Ma Tinh
22723:500 Ma Tinh
22724:1500 Ma Tinh
22725:2500 Ma Tinh
22726:6000 Ma Tinh
22727:4000 Ma Tinh
22809:100 Danh Vọng
22810:500 Danh Vọng
22811:1000 Danh Vọng
22812:3000 Danh Vọng
22813:6000 Danh Vọng
22814:10000 Danh Vọng
22815:20000 Danh Vọng
22816:5000 Danh Vọng
22817:200 Danh Vọng
22818:300 Danh Vọng
22819:100 Thành Tựu
22820:500 Thành Tựu
22821:1000 Thành Tựu
22822:3000 Thành Tựu
22823:5000 Thành Tựu
22824:10000 Thành Tựu
22825:100 Vinh Dự
22826:150 Vinh Dự
22827:200 Vinh Dự
22828:300 Vinh Dự
22829:400 Vinh Dự
22830:250 Vinh Dự
22831:600 Vinh Dự
22832:800 Vinh Dự
22833:1000 Vinh Dự
22834:120 Vinh Dự
22835:90 Vinh Dự
22836:70 Vinh Dự
22837:50 Vinh Dự
22838:750 Danh Vọng
22839:1000 Vinh Dự
22840:1500 Vinh Dự
22841:175 Vinh Dự
22842:125 Vinh Dự
22843:2000 Vinh Dự
22844:1800 Vinh Dự
22845:1600 Vinh Dự
22846:1400 Vinh Dự
22847:1200 Vinh Dự
22848:500 Vinh Dự
22901:Bình HP Nhỏ
22902:Bình HP Lớn
22928:Thần Lực Thạch
22929:Thần Lực Thạch – Cao
22930:Thần Lực Tinh Thể
22931:Thần Lực Tinh Thể – Cao
23088:1.5 Thuốc Tăng Exp
23089:2 Thuốc Tăng Exp
23090:3 Thuốc Tăng Exp
23091:4 Thuốc Tăng Exp
23112:Thần Châu Lục
23113:Thần Châu Lam
23114:Thần Châu Thanh
23115:Thần Châu Tím
23116:Thần Châu Đỏ
23117:Thần Châu Cam
23118:Thân Châu Kim
23217:Manh Manh Cẩu (Tiểu Sủng Vật)
23218:Bao Nha Thử (Tiểu Sủng Vật)
23219:Ngô Hoàng Khuyển (Tiểu Sủng Vật)
23220:Hảo Sửu Ấp (Tiểu Sủng Vật)
23221:Dương Mị Mị (Tiểu Sủng Vật)
23222:Miêu Miêu Miêu (Tiểu Sủng Vật)
23223:Ma Tạp Thỏ thỏ (Tiểu Sủng Vật)
23224:Diệu Cổn Xí Nga (Tiểu Sủng Vật)
23225:Dương Đà Thảo Thảo (Tiểu Sủng Vật)
23226:Tử Linh Tiên (Tiểu Sủng Vật)
23227:Kim Cương (Tiểu Sủng Vật)
23228:Tiểu Linh Tượng (Tiểu Sủng Vật)
23229:Tiểu Bạch Hổ (Tiểu Sủng Vật)
23230:Ngạc Ngư (Tiểu Sủng Vật)
23231:Tiểu Sư Tử (Tiểu Sủng Vật)
23232:Khó Boss Bì Lao Tạp
23233:Bạch Sắc Thần Châu
23300:Công Chiến Hồn – Trắng
23301:HP Chiến Hồn – Trắng
23302:Bạo Kích Chiến Hồn – Trắng
23303:Né Tránh Chiến Hồn – Trắng
23304:EXP Chiến Hồn – Trắng
23305:Chính Xác Chiến Hồn – Trắng
23306:Hoạt Lực Chiến Hồn – Trắng
23307:Thủ Chiến Hồn – Trắng
23308:Kháng Bạo Chiến Hồn – Trắng
23309:Chuyển Chức Thủ Chiến Hồn – Trắng
23310:Linh Hoạt Chiến Hồn – Trắng
23311:Sắc Bén Chiến Hồn – Trắng
23312:Tinh Chuẩn Chiến Hồn – Trắng
23313:Tiên Hựu Chiến Hồn – Trắng
23314:Trường Sinh Chiến Hồn – Trắng
23315:Thiết Khu Chiến Hồn – Trắng
23316:Cuồng Bạo Chiến Hồn – Trắng
23317:Sát Lục Chiến hồn – Trắng
23318:Mảnh Chiến Hồn – Trắng
23319:1000 Chiến Hồn Tinh Hoa – Trắng
23320:Công Chiến Hồn – Lam
23321:HP Chiến Hồn – Lam
23322:Bạo Kích Chiến Hồn – Lam
23323:Né Tránh Chiến Hồn – Lam
23324:EXP Chiến Hồn – Lam
23325:Chính Xác Chiến Hồn – Lam
23326:Hoạt Lực Chiến Hồn – Lam
23327:Thủ Chiến Hồn – Lam
23328:Kháng Bạo Chiến Hồn – Lam
23319:Chuyển Chức Thủ Chiến Hồn – Lam
23330:Linh Hoạt Chiến Hồn – Lam
23331:Sắc Bén Chiến Hồn – Lam
23332:Tinh Chuẩn Chiến Hồn – Lam
23333:Tiên Hựu Chiến Hồn – Lam
23334:Trường Sinh Chiến Hồn – Lam
23335:Thiết Khu Chiến Hồn – Lam
23336:Cuồng Bạo Chiến Hồn – Lam
23337:Sát Lục Chiến hồn – Lam
23338:Mảnh Chiến Hồn – Lam
23339:5000 Chiến Hồn Tinh Hoa – Trắng
23340:Công Chiến Hồn – Tím
23341:HP Chiến Hồn – Tím
23342:Bạo Kích Chiến Hồn – Tím
23343:Né Tránh Chiến Hồn – Tím
23344:EXP Chiến Hồn – Tím
23345:Chính Xác Chiến Hồn – Tím
23346:Hoạt Lực Chiến Hồn – Tím
23347:Thủ Chiến Hồn – Tím
23348:Kháng Bạo Chiến Hồn – Tím
23349:Chuyển Chức Thủ Chiến Hồn – Tím
23350:Linh Hoạt Chiến Hồn – Tím
23351:Sắc Bén Chiến Hồn – Tím
23352:Tinh Chuẩn Chiến Hồn – Tím
23353:Tiên Hựu Chiến Hồn – Tím
23354:Trường Sinh Chiến Hồn – Tím
23355:Thiết Khu Chiến Hồn – Tím
23356:Cuồng Bạo Chiến Hồn – Tím
23357:Sát Lục Chiến hồn – Tím
23358:Mảnh Chiến Hồn – Tím
23359:10000 Chiến Hồn Tinh Hoa – Trắng
23360:Công Chiến Hồn – Cam
23361:HP Chiến Hồn – Cam
23362:Bạo Kích Chiến Hồn – Cam
23363:Né Tránh Chiến Hồn – Cam
23364:EXP Chiến Hồn – Cam
23365:Chính Xác Chiến Hồn – Cam
23366:Hoạt Lực Chiến Hồn – Cam
23367:Thủ Chiến Hồn – Cam
23368:Kháng Bạo Chiến Hồn – Cam
23369:Chuyển Chức Thủ Chiến Hồn – Cam
23370:Linh Hoạt Chiến Hồn – Cam
23371:Sắc Bén Chiến Hồn – Cam
23372:Tinh Chuẩn Chiến Hồn – Cam
23373:Tiên Hựu Chiến Hồn – Cam
23374:Trường Sinh Chiến Hồn – Cam
23375:Thiết Khu Chiến Hồn – Cam
23376:Cuồng Bạo Chiến Hồn – Cam
23377:Sát Lục Chiến hồn – Cam
23378:Mảnh Chiến Hồn – Cam
23379:50000 Chiến Hồn Tinh Hoa – Trắng
23380:Công Chiến Hồn – Đỏ
23381:HP Chiến Hồn – Đỏ
23382:Bạo Kích Chiến Hồn – Đỏ
23383:Né Tránh Chiến Hồn – Đỏ
23384:EXP Chiến Hồn – Đỏ
23385:Chính Xác Chiến Hồn – Đỏ
23386:Hoạt Lực Chiến Hồn – Đỏ
23387:Thủ Chiến Hồn – Đỏ
23388:Kháng Bạo Chiến Hồn – Đỏ
23389:Chuyển Chức Thủ Chiến Hồn – Đỏ
23390:Linh Hoạt Chiến Hồn – Đỏ
23391:Sắc Bén Chiến Hồn – Đỏ
23392:Tinh Chuẩn Chiến Hồn – Đỏ
23393:Tiên Hựu Chiến Hồn – Đỏ
23394:Trường Sinh Chiến Hồn – Đỏ
23395:Thiết Khu Chiến Hồn – Đỏ
23396:Cuồng Bạo Chiến Hồn – Đỏ
23397:Sát Lục Chiến hồn – Đỏ
23398:Mảnh Chiến Hồn – Đỏ
23399:100000 Chiến Hồn Tinh Hoa – Trắng
23400:0-4 Tầng Chiến Hồn Rương
23401:5-9 Tầng Chiến Hồn Rương
23402:10-14 Tầng Chiến Hồn Rương
23403:15-19 Tầng Chiến Hồn Rương
23404:20-29 Tầng Chiến Hồn Rương
23405:30-39 Tầng Chiến Hồn Rương
23406:40-54 Tầng Chiến Hồn Rương
23407:50-69 Tầng Chiến Hồn Rương
23408:70-84 Tầng Chiến Hồn Rương
23409:85-99 Tầng Chiến Hồn Rương
23410:100-114 Tầng Chiến Hồn Rương
23411:115-134 Tầng Chiến Hồn Rương
23412:135-154 Tầng Chiến Hồn Rương
23413:155-174 Tầng Chiến Hồn Rương
23414:175-194 Tầng Chiến Hồn Rương
23415:195-214 Tầng Chiến Hồn RƯơng
23416:215-234 Tầng Chiến Hồn Rương
23418:Gói Chiến Hồn Tinh Hoa
23419:Gói Chiến Hồn Tinh Hoa
23420:1 Bậc HP Tinh Huy
23421:1 Bậc Công Tinh Huy
23422:1 Bậc Thủ Tinh Huy
23430:1 Bậc Công Thủ Đại Tinh Huy
23431:1 Bậc HP Đại Tinh Huy
23432:1 Công HP Đại Tinh Huy
23435:2 Bậc HP Tinh Huy
23436:2 Bậc Công Tinh Huy
23437:2 Bậc Thủ Tinh Huy
23445:2 Bậc Công Thủ Đại Tinh Huy
23446:2 Bậc HP Thủ Đại Tinh Huy
23447:2 Công HP Đại Tinh Huy
23450:3 Bậc HP Tinh Huy
23451:3 Bậc Công Tinh Huy
23452:3 Bậc Thủ Tinh Huy
23460:3 Bậc Công Thủ Đại Tinh Huy
23461:3 Bậc HP Thủ Đại Tinh Huy
23462:3 Bậc Công HP Đại Tinh Huy
23465:4 Bậc HP Tinh Huy
23466:4 Bậc Công Tinh Huy
23467:4 Bậc Thủ Tinh Huy
23475:4 Bậc Công Thủ Đại Tinh Huy
23476:4 Bậc HP Thủ Đại Tinh Huy
23477:4 Bậc Công HP Đại Tinh Huy
23480:100 Tinh Huy Tinh Hoa
23481:200 Tinh Huy Tinh Hoa
23482:10000 Tinh Huy Tinh Hoa
23483:1-5 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23484:6-10 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23485:11-15 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23486:16-20 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23487:21-30 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23488:31-40 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23489:41-55 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23490:56-70 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23491:71-85 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23492:86-100 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23493:101-115 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23494:116-135 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23495:136-155 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23496:156-175 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23497:176-195 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23498:196-215 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23499:216-235 Tầng Càn Quét Lễ Bao
23500:236-300 Tầng Càn QUét Lễ Bao
23501:5 Bậc HP Tinh Huy
23502:5 Bậc Công Tinh Huy
23503:5 Bậc Thủ Tinh Huy
23511:5 Bậc Công Thủ Đại Tinh Huy
23531:2000 Hồn Lực
23532:5000 Hồn Lực
23540:20 Tinh Huy Tinh Hoa
23541:30 Tinh Huy Tinh Hoa
23542:50 Tinh Huy Tinh Hoa
23543:3000 Tinh Huy Tinh Hoa
23544:500 Linh Dịch
23545:2500 Linh Dịch
23546:5000 Linh Dịch
23547:10000 Linh Dịch
23548:Bộ Bộ Sinh Liên – Dấu Chân
23549:Viêm Long Hiện Thế – Dấu Chân
23564:30000 Tình Duyên Kết Tinh
23565:25000 Tình Duyên Kết Tinh
23566:35000 Tình Duyên Kết Tinh
23567:40000 Tình Duyên Kết Tinh
23568:45000 Tình Duyên Kết Tinh
23569:50000 Tình Duyên Kết Tinh
23570:55000 Tình Duyên Kết Tinh
23571:60000 Tình Duyên Kết Tinh
23572:65000 Tình Duyên Kết Tinh
23573:70000 Tình Duyên Kết Tinh
23574:600Thẻ NB
23575:980Thẻ NB
23576:1080Thẻ NB
23577:1980Thẻ NB
23578:3280Thẻ NB
23579:4880Thẻ NB
23580:6480Thẻ NB
23581:10000Thẻ NB
23582:20000Thẻ NB
23583:30000Thẻ NB
23584:50000Thẻ NB
23585:100000Thẻ NB
23586:200000Thẻ NB
23587:60Thẻ NB
23588:300Thẻ NB
23589:Long Khí Chiến Giáp(Hủy)Lục
23590:Long Khí Chiến Giáp(Hủy)Lam
23591:Long Khí Chiến Giáp(Hủy)Tím
23592:Long Khí Chiến Giáp(Hủy)Cam
23593:Long Khí Chiến Giáp(Hủy)Đỏ
23594:Long Khí Chiến Giáp(Hủy)Hồng
23595:Long Khí Chiến Phù(Hủy)Lục
23596:Long Khí Chiến Phù(Hủy)Lam
23597:Long Khí Chiến Phù(Hủy)Tím
23598:Long Khí Chiến Phù(Hủy)Cam
23599:Long Khí Chiến Phù(Hủy)Đỏ
23600:Long Khí Chiến Phù(Hủy)Hồng
23601:Long Khí Hộ Kiên(Hủy)Lục
23602:Long Khí Hộ Kiên(Hủy)Lam
23603:Long Khí Hộ Kiên(Hủy)Tím
23604:Long Khí Hộ Kiên(Hủy)Cam
23605:Long Khí Hộ Kiên(Hủy)Đỏ
23606:Long Khí Hộ Kiên(Hủy)Hồng
23607:Long Khí Đầu Sức(Hủy)Lục
23608:Long Khí Đầu Sức(Hủy)Lam
23609:Long Khí Đầu Sức(Hủy)Tím
23610:Long Khí Đầu Sức(Hủy)Cam
23611:Long Khí Đầu Sức(Hủy)Đỏ
23612:Long Khí Đầu Sức(Hủy)Hồng
23613:Long Khí Phi Phong(Hủy)Lục
23614:Long Khí Phi Phong(Hủy)Lam
23615:Long Khí Phi Phong(Hủy)Tím
23616:Long Khí Phi Phong(Hủy)Cam
23617:Long Khí Phi Phong(Hủy)Đỏ
23618:Long Khí Phi Phong(Hủy)Hồng
23619:Long Phệ Đan – Sơ
23620:Long Phệ Đan – Trung
23621:Long Phệ Đan – Cao
23622:Long Phệ Đan – Đỉnh
23876:Pháo Hoa Thường
23877:Pháo Hoa – Cao
23878:Chân Tình Yên Hoa
23879:Hạnh Phúc Yên Hoa
23900:Minh Văn-Trung·Ám
23901:Minh Văn-Trung·Thổ
23902:Minh Văn-Trung·Phong
23903:Minh Văn-Trung·Thủy
23904:Minh Văn-Trung·Băng
23905:Minh Văn-Trung·Quang
23906:Minh Văn-Trung·Kim
23907:Minh Văn-Trung·Lôi
23908:Minh Văn-Trung·Viêm
23909:Minh Văn-Trung·Mộc
23910:Minh Văn-Cao·Ám
23911:Minh Văn-Cao·Thổ
23912:Minh Văn-Cao·Phong
23913:Minh Văn-Cao·Thủy
23914:Minh Văn-Cao·Băng
23915:Minh Văn-Cao·Quang
23916:Minh Văn-Cao·Kim
23917:Minh Văn-Cao·Lôi
23918:Minh Văn-Cao·Viêm
23919:Minh Văn-Cao·Mộc
23920:Minh Văn-Đỉnh·Ám
23921:Minh Văn-Đỉnh·Thổ
23922:Minh Văn-Đỉnh·Phong
23923:Minh Văn-Đỉnh·Thủy
23924:Minh Văn-Đỉnh·Băng
23925:Minh Văn-Đỉnh·Quang
23926:Minh Văn-Đỉnh·Kim
23927:Minh Văn-Đỉnh·Lôi
23928:Minh Văn-Đỉnh·Viêm
23929:Minh Văn-Đỉnh·Mộc
23930:Minh Văn-Chung·Ám
23931:Minh Văn-Chung·Thổ
23932:Minh Văn-Chung·Phong
23933:Minh Văn-Chung·Thủy
23934:Minh Văn-Chung·Băng
23935:Minh Văn-Chung·Quang
23936:Minh Văn-Chung·Kim
23937:Minh Văn-Chung·Lôi
23938:Minh Văn-Chung·Viêm
23939:Minh Văn-Chung·Mộc
23940:Minh Văn-Thần·Ám
23941:Minh Văn-Thần·Thổ
23942:Minh Văn-Thần·Phong
23943:Minh Văn-Thần·Thủy
23944:Minh Văn-Thần·Băng
23945:Minh Văn-Thần·Quang
23946:Minh Văn-Thần·Kim
23947:Minh Văn-Thần·Lôi
23948:Minh Văn-Thần·Viêm
23949:Minh Văn-Thần·Mộc
23950:Minh Văn-Sơ·Ám
23951:Minh Văn-Sơ·Thổ
23952:Minh Văn-Sơ·Phong
23953:Minh Văn-Sơ·Thủy
23954:Minh Văn-Sơ·Băng
23955:Minh Văn-Sơ·Quang
23956:Minh Văn-Sơ·Kim
23957:Minh Văn-Sơ·Lôi
23958:Minh Văn-Sơ·Viêm
23959:Minh Văn-Sơ·Mộc
23993:Hàm Chúc Chi Long – Tọa Kỵ
23994:Võ Thị Nhất Kích-Cam
23995:Võ Thị Nhất Kích-Đỏ
23996:Võ Thị Nhất Kích-Tím
24000:Tham Ngoạn Lam Nguyệt – Tọa Kỵ
24001:Bỉ Dực Song Phi – Tọa Kỵ
24002:Thiên Đăng Họa Thuyền
24003:Nguyệt Thường Tiên Hạc – Tọa Kỵ
24004:Cân Đẩu Vân (TKTK)
24005:Đan Thân Cẩu
24006:Hoàng Kê Bất Manh – Tọa Kỵ
24007:Nhất Phi Xung Thiên – Tọa Kỵ
24008:Chiết Hoa Lưu Phương – Hàn Long
24009:Tâm Tâm Tương Ấn – Tọa Kỵ
24010:Tiêu Dạo Hiệp Ảnh – Vân Họa
24011:Hiên Viên Thần Kiếm – Tọa Kỵ
24012:Hỗn Độn Chi Long – Tọa Kỵ
24013:Hoan Nhạc Hà Xả Đán – Tọa Kỵ
24014:Lâm Trúc Hoán Hùng – Tọa Kỵ
24015:Ái Tâm Phi Cơ – Tọa Kỵ
24016:Thánh Đản Tuyết Khiêu – Tọa Kỵ
24017:Kiếm Vũ Giang Hồ – Ngự Phong
24018:Đào Nguyên Tiên Hồ (TKTK)
24019:Phần Anh Họa Quyển – Tọa Kỵ
24020:Thanh Anh Cẩm Lý – Tọa Kỵ
24021:Tọa Kỵ Huyễn Hóa 37
24022:Tọa Kỵ Huyễn Hóa 38
24100:Tiêu Tương Vân Vũ – Thất Thải
24101:Quang Thải Lưu Ly
24102:Xích Viêm Linh Luân – Vũ Dực
24103:Hàm Thái Khả Cúc – Vũ Dực
24104:Quy Vân Đạp Nguyệt – Vũ Dực
24105:Lục Giới Tử Kỳ – Vũ Dực
24106:Thiên Nhai Nguyệt Dực – Vũ Dực
24107:Miên Hoa Vân Dực – Vũ Dực
24108:Phong Xa Kỳ Duyên – Vũ Dực
24109:Hí Hoa Mộ Tình – Dực
24110:Thước Kim Xá Lợi – Ly Sầu
24111:Thi Tình Họa Ý – Vũ Dực
24112:Tuyết Lạc Băng Hoa – Vũ Dực
24113:Chi Túy Kim Mê – Vũ Dực
24114:Tội Dạ Mị Ảnh – Vũ Dực
24115:Hải Quân Hạm Trưởng – Luân Hồi
24116:Vị Lai Chi Thệ – Vũ Dực
24117:Kỷ Kỷ Cô Cô – Vũ Dực
24118:Nhâm Tinh Học Phách – Tội Phạt
24119:Xích Văn Chiến Dực – Vũ Dực
24200:Kinh Thế Lôi Đình – Dấu Chân
24201:Ái Ý Mãn Dật – Dấu Chân
24202:Tấn Điện Lưu Quang – Dấu Chân
24206:Thánh Ấn Tinh Hoa-Sơ
24207:Thánh Ấn Tinh Hoa-Trung
24208:Thánh Ấn Tinh Hoa-Cao
24209:【1Bậc】Thánh Võ
24210:【2Bậc】Thánh Võ
24211:【3Bậc】Thánh Võ
24212:【4Bậc】Thánh Võ
24213:【5Bậc】Thánh Võ
24214:【6Bậc】Thánh Võ
24215:【7Bậc】Thánh Võ
24216:【8Bậc】Thánh Võ
24217:【9Bậc】Thánh Võ
24218:【1Bậc】Thánh Hài
24219:【2Bậc】Thánh Hài
24246:【2Bậc】Thánh Y
24247:【3Bậc】Thánh Y
24248:【4Bậc】Thánh Y
24249:【5Bậc】Thánh Y
24250:【6Bậc】Thánh Y
24251:【7Bậc】Thánh Y
24252:【8Bậc】Thánh Y
24253:【9Bậc】Thánh Y
24254:【1Bậc】Thánh Khôi
24255:【2Bậc】Thánh Khôi
24256:【3Bậc】Thánh Khôi
24257:【4Bậc】Thánh Khôi
24258:【5Bậc】Thánh Khôi
24259:【6Bậc】Thánh Khôi
24260:【7Bậc】Thánh Khôi
24261:【8Bậc】Thánh Khôi
24262:【9Bậc】Thánh Khôi
24263:【3Bậc】Thánh Giới
24264:【4Bậc】Thánh Giới
24265:【5Bậc】Thánh Giới
24266:【6Bậc】Thánh Giới
24267:【7Bậc】Thánh Giới
24268:【8Bậc】Thánh Giới
24269:【9Bậc】Thánh Giới
24270:【3Bậc】Thánh Liên
24271:【4Bậc】Thánh Liên
24272:【5Bậc】Thánh Liên
24273:【6Bậc】Thánh Liên
24274:【7Bậc】Thánh Liên
24275:【8Bậc】Thánh Liên
24276:【9Bậc】Thánh Liên
24277:【3Bậc】Thánh Phù
24278:【4Bậc】Thánh Phù
24279:【5Bậc】Thánh Phù
24280:【6Bậc】Thánh Phù
24281:【7Bậc】Thánh Phù
24282:【8Bậc】Thánh Phù
24283:【9Bậc】Thánh Phù
24284:【5Bậc】Thánh Nguyên
24285:【6Bậc】Thánh Nguyên
24286:【7Bậc】Thánh Nguyên
24287:【8Bậc】Thánh Nguyên
24288:【9Bậc】Thánh Nguyên
24301:Quật Cường Thanh Đồng GiớiV
24302:Quật Cường Thanh Đồng GiớiIV
24303:Quật Cường Thanh Đồng GiớiIII
24304:Quật Cường Thanh Đồng GiớiII
24305:Quật Cường Thanh Đồng GiớiI
24306:Trật Tự Bạch Ngân GiớiV
24307:Trật Tự Bạch Ngân GiớiIV
24308:Trật Tự Bạch Ngân GiớiIII
24309:Trật Tự Bạch Ngân GiớiII
24310:Trật Tự Bạch Ngân GiớiI
24311:Vinh Dự黄Kim之戒V
24312:Vinh Dự黄Kim之戒IV
24313:Vinh Dự黄Kim之戒III
24314:Vinh Dự黄Kim之戒II
24315:Vinh Dự黄Kim之戒I
24316:Tôn Quý Bạch Kim GiớiV
24317:Tôn Quý Bạch Kim GiớiIV
24318:Tôn Quý Bạch Kim GiớiIII
24319:Tôn Quý Bạch Kim GiớiII
24320:Tôn Quý Bạch Kim GiớiI
24321:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiV
24322:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiIV
24323:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiIII
24324:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiII
24325:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiI
24326:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiV
24327:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiIV
24328:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiIII
24329:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiII
24330:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiI
24331:Tối Cường Vương Giả GiớiV
24332:Tối Cường Vương Giả GiớiIV
24333:Tối Cường Vương Giả GiớiIII
24334:Tối Cường Vương Giả GiớiII
24335:Tối Cường Vương Giả GiớiI
24336:Bất Diệt Truyền Thuyết Giới
24337:Bất Hủ Sử Thi Giới
24338:不败神话之戒
24339:Quật Cường Thanh Đồng LệnhV
24340:Quật Cường Thanh Đồng LệnhIV
24341:Quật Cường Thanh Đồng LệnhIII
24342:Quật Cường Thanh Đồng LệnhII
24343:Quật Cường Thanh Đồng LệnhI
24344:Trật Tự Bạch Ngân LệnhV
24345:Trật Tự Bạch Ngân LệnhIV
24346:Trật Tự Bạch Ngân LệnhIII
24347:Trật Tự Bạch Ngân LệnhII
24348:Trật Tự Bạch Ngân LệnhI
24349:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhV
24350:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhIV
24351:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhIII
24352:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhII
24353:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhI
24354:Tôn Quý Bạch Kim LệnhV
24355:Tôn Quý Bạch Kim LệnhIV
24256:Tôn Quý Bạch Kim LệnhIII
24357:Tôn Quý Bạch Kim LệnhII
24358:Tôn Quý Bạch Kim LệnhI
24359:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhV
24360:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhIV
24361:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhIII
24362:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhII
24363:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhI
24364:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhV
24365:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhIV
24366:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhIII
24367:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhII
24368:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhI
24369:Tối Cường Vương Giả LệnhV
24370:Tối Cường Vương Giả LệnhIV
24371:Tối Cường Vương Giả LệnhIII
24372:Tối Cường Vương Giả LệnhII
24373:Tối Cường Vương Giả LệnhI
24374:Bất Diệt Truyền Thuyết Lệnh
24375:Bất Hủ Sử Thi Lệnh
24376:Bất Bại Thần Thoại Lệnh
24377:Quật Cường Thanh Đồng GiớiV
24378:Quật Cường Thanh Đồng GiớiIV
24379:Quật Cường Thanh Đồng GiớiIII
24380:Quật Cường Thanh Đồng GiớiII
24381:Quật Cường Thanh Đồng GiớiI
24382:Trật Tự Bạch Ngân GiớiV
24383:Trật Tự Bạch Ngân GiớiIV
24384:Trật Tự Bạch Ngân GiớiIII
24385:Trật Tự Bạch Ngân GiớiII
24386:Trật Tự Bạch Ngân GiớiI
24387:Vinh Dự黄Kim之戒V
24388:Vinh Dự黄Kim之戒IV
24389:Vinh Dự黄Kim之戒III
24390:Vinh Dự黄Kim之戒II
24391:Vinh Dự黄Kim之戒I
24392:Tôn Quý Bạch Kim GiớiV
24393:Tôn Quý Bạch Kim GiớiIV
24394:Tôn Quý Bạch Kim GiớiIII
24395:Tôn Quý Bạch Kim GiớiII
24396:Tôn Quý Bạch Kim GiớiI
24397:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiV
24398:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiIV
24399:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiIII
24400:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiII
24401:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiI
24402:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiV
24403:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiIV
24404:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiIII
24405:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiII
24406:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiI
24407:Tối Cường Vương Giả GiớiV
24408:Tối Cường Vương Giả GiớiIV
24409:Tối Cường Vương Giả GiớiIII
24410:Tối Cường Vương Giả GiớiII
24411:Tối Cường Vương Giả GiớiI
24412:Bất Diệt Truyện Thuyết Giới
24413:Bất Hủ Sử Thi Giới
24414:不败神话之戒(Tên y Trong game)
24415:Quật Cường Thanh Đồng LệnhV
24416:Quật Cường Thanh Đồng LệnhIV
24417:Quật Cường Thanh Đồng LệnhIII
24418:Quật Cường Thanh Đồng LệnhII
24419:Quật Cường Thanh Đồng LệnhI
24420:Trật Tự Bạch Ngân LệnhV
24421:Trật Tự Bạch Ngân LệnhIV
24422:Trật Tự Bạch Ngân LệnhIII
24423:Trật Tự Bạch Ngân LệnhII
24424:Trật Tự Bạch Ngân LệnhI
24425:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhV
24426:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhIV
24427:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhIII
24428:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhII
24429:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhI
24430:Tôn Quý Bạch Kim LệnhV
24431:Tôn Quý Bạch Kim LệnhIV
24432:Tôn Quý Bạch Kim LệnhIII
24433:Tôn Quý Bạch Kim LệnhII
24434:Tôn Quý Bạch Kim LệnhI
24435:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhV
24436:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhIV
24437:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhIII
24438:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhII
24439:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhI
24440:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhV
24441:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhIV
24442:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhIII
24443:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhII
24444:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhI
24445:Tối Cường Vương Giả LệnhV
24446:Tối Cường Vương Giả LệnhIV
24447:Tối Cường Vương Giả LệnhIII
24448:Tối Cường Vương Giả LệnhII
24449:Tối Cường Vương Giả LệnhI
24450:Bất Diệt Truyền Thuyết Lệnh
24451:Bất Hủ Sử Thi Lệnh
24452:Bất Bại Thần Thoại Lệnh
24453:Quật Cường Thanh Đồng GiớiV
24454:Quật Cường Thanh Đồng GiớiIV
24455:Quật Cường Thanh Đồng GiớiIII
24456:Quật Cường Thanh Đồng GiớiII
24457:Quật Cường Thanh Đồng GiớiI
24458:Trật Tự Bạch Ngân GiớiV
24459:Trật Tự Bạch Ngân GiớiIV
24460:Trật Tự Bạch Ngân GiớiIII
24461:Trật Tự Bạch Ngân GiớiII
24462:Trật Tự Bạch Ngân GiớiI
24463:Vinh Dự黄Kim之戒V
24464:Vinh Dự黄Kim之戒IV
24465:Vinh Dự黄Kim之戒III
24466:Vinh Dự黄Kim之戒II
24467:Vinh Dự黄Kim之戒I
24468:Tôn Quý Bạch Kim GiớiV
24469:Tôn Quý Bạch Kim GiớiIV
24470:Tôn Quý Bạch Kim GiớiIII
24471:Tôn Quý Bạch Kim GiớiII
24472:Tôn Quý Bạch Kim GiớiI
24473:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiV
24474:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiIV
24475:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiIII
24476:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiII
24477:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiI
24478:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiV
24479:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiIV
24480:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiIII
24481:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiII
24482:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiI
24483:Tối Cường Vương Giả GiớiV
24484:Tối Cường Vương Giả GiớiIV
24485:Tối Cường Vương Giả GiớiIII
24486:Tối Cường Vương Giả GiớiII
24487:Tối Cường Vương Giả GiớiI
24488:Bất Diệt Truyện Thuyết Giới
24489:Bất Hủ Sử Thi Giới
24490:不败神话之戒
24491:Quật Cường Thanh Đồng LệnhV
24492:Quật Cường Thanh Đồng LệnhIV
24493:Quật Cường Thanh Đồng LệnhIII
24494:Quật Cường Thanh Đồng LệnhII
24495:Quật Cường Thanh Đồng LệnhI
24496:Trật Tự Bạch Ngân LệnhV
24497:Trật Tự Bạch Ngân LệnhIV
24498:Trật Tự Bạch Ngân LệnhIII
24499:Trật Tự Bạch Ngân LệnhII
24500:Trật Tự Bạch Ngân LệnhI
24501:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhV
24502:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhIV
24503:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhIII
24504:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhII
24505:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhI
24506:Tôn Quý Bạch Kim Lệnh
24507:Tôn Quý Bạch Kim LệnhIV
24508:Tôn Quý Bạch Kim LệnhIII
24509:Tôn Quý Bạch Kim LệnhII
24510:Tôn Quý Bạch Kim LệnhI
24511:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhV
24512:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhIV
24513:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhIII
24514:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhII
24515:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhI
24516:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhV
24517:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhIV
24518:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhIII
24519:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhII
24520:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhI
24521:Tối Cường Vương Giả LệnhV
24522:Tối Cường Vương Giả LệnhIV
24523:Tối Cường Vương Giả LệnhIII
24524:Tối Cường Vương Giả LệnhII
24525:Tối Cường Vương Giả LệnhI
24526:Bất Diệt Truyện Thuyết Lệnh
24527:Bất Hủ Sử Thi Lệnh
24528:Bất Bại Thần Thoại Lệnh
24529:Quật Cường Thanh Đồng GiớiV
24530:Quật Cường Thanh Đồng GiớiIV
24531:Quật Cường Thanh Đồng GiớiIII
24532:Quật Cường Thanh Đồng GiớiII
24533:Quật Cường Thanh Đồng GiớiI
24534:Trật Tự Bạch Ngân GiớiV
24535:Trật Tự Bạch Ngân GiớiIV
24536:Trật Tự Bạch Ngân GiớiIII
24537:Trật Tự Bạch Ngân GiớiII
24538:Trật Tự Bạch Ngân GiớiI
24539:Vinh Dự黄Kim之戒V
24540:Vinh Dự黄Kim之戒IV
24541:Vinh Dự黄Kim之戒III
24542:Vinh Dự黄Kim之戒II
24543:Vinh Dự黄Kim之戒I
24544:Tôn Quý Bạch Kim GiớiV
24545:Tôn Quý Bạch Kim GiớiIV
24546:Tôn Quý Bạch Kim GiớiIII
24547:Tôn Quý Bạch Kim GiớiII
24548:Tôn Quý Bạch Kim GiớiI
24549:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiV
24550:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiIV
24551:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiIII
24552:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiII
24553:Vĩnh Viễn Toàn Thạch GiớiI
24554:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiV
24555:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiIV
24556:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiIII
24557:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiII
24558:Chí Tôn Tinh Diệu GiớiI
24559:Tối Cường Vương Giả GiớiV
24560:Tối Cường Vương Giả GiớiIV
24561:Tối Cường Vương Giả GiớiIII
24562:Tối Cường Vương Giả GiớiII
24563:Tối Cường Vương Giả GiớiI
24564:Bất Diệt Truyện Thuyết Giới
24565:Bất Hủ Sử Thi Giới
24566:不败神话之戒(tên y trong game)
24567:Quật Cường Thanh Đồng LệnhV
24568:Quật Cường Thanh Đồng LệnhIV
24569:Quật Cường Thanh Đồng LệnhIII
24570:Quật Cường Thanh Đồng LệnhII
24571:Quật Cường Thanh Đồng LệnhI
24572:Trật Tự Bạch Ngân LệnhV
24573:Trật Tự Bạch Ngân LệnhIV
24574:Trật Tự Bạch Ngân LệnhIII
24575:Trật Tự Bạch Ngân LệnhII
24576:Trật Tự Bạch Ngân LệnhI
24577:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhV
24578:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhIV
24579:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhIII
24580:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhII
24581:Vinh Dự Hoàng Kim LệnhI
24582:Tôn Quý Bạch Kim Lệnh
24583:Tôn Quý Bạch Kim LệnhIV
24584:Tôn Quý Bạch Kim LệnhIII
24585:Tôn Quý Bạch Kim LệnhII
24586:Tôn Quý Bạch Kim LệnhI
24587:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhV
24588:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhIV
24589:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhIII
24590:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhII
24591:Vĩnh Viễn Toàn Thạch LệnhI
24592:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhV
24593:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhIV
24594:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhIII
24595:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhII
24596:Chí Tôn Tinh Diệu LệnhI
24597:Tối Cường Vương Giả LệnhV
24598:Tối Cường Vương Giả LệnhIV
24599:Tối Cường Vương Giả LệnhIII
24600:Tối Cường Vương Giả LệnhII
24601:Tối Cường Vương Giả LệnhI
24602:Bất Diệt Truyện Thuyết Lệnh
24603:Bất Hủ Sử Thi Lệnh
24604:Bất Bại Thần Thoại Lệnh
24605:Boss Thẻ Làm Mới
24757:Chí Tôn Long Châu
24761:Đan Thân Cẩu
24762:Thái Sơ Diễn Hỏa (Danh Hiệu)
24763:Lưỡng Nghi Hóa Sinh (Danh Hiệu)
24764:Tam Hoa Tụ Đỉnh (Danh Hiệu)
24765:Tứ Tượng Quy Vị(Danh Hiệu)
24766:Ngũ Khí Triêu Nguyên(Danh Hiệu)
24767:Lục Đạo Luân Hồi(Danh Hiệu)
24768:Thất Tinh Luân Chuyển(Danh Hiệu)
24769:Bát Pháp Thông Vận(Danh Hiệu)
24770:Cửu Chuyển Âm Dương(Danh Hiệu)
24771:Truyền Kỳ Thần Chùy
24772:Truyền Kỳ Bảo Thạch
24773:Cường Hóa Tông Sư (Danh Hiệu)
24774:Bảo Thạch Tông Sư (Danh Hiệu)
24775:Vô Song Chiến Hồn-Trắng-Trắng
24776:Cường Công Chiến Hồn-Trắng-Trắng
24777:Cường Nhận Chiến Hồn-Trắng-Trắng
24778:Tiên Công Chiến Hồn-Trắng-Trắng
24779:Tiên Bạo Chiến Hồn-Trắng-Trắng
24780:Linh Hoạt Chiến Hồn-Trắng-Trắng
24781:Vô Song Chiến Hồn – Lam
24782:Cường Công Chiến Hồn – Lam
24783:Cường Nhận Chiến Hồn – Lam
24784:Tiên Công Chiến Hồn – Lam
24785:Tiên Bạo Chiến Hồn – Lam
24786:Linh Hoạt Chiến Hồn – Lam
24787:Vô Song Chiến Hồn – Tím
24788:Cường Công Chiến Hồn – Tím
24789:Cường Nhận Chiến Hồn – Tím
24790:Tiên Công Chiến Hồn – Tím
24791:Tiên Bạo Chiến Hồn – Tím
24792:Linh Hoạt Chiến Hồn – Tím
24793:Vô Song Chiến Hồn – Cam
24794:Cường Công Chiến Hồn – Cam
24795:Cường Nhận Chiến Hồn – Cam
24796:Tiên Công Chiến Hồn – Cam
24797:Tiên Bạo Chiến Hồn – Cam
24798:Linh Hoạt Chiến Hồn – Cam
24799:Vô Song Chiến Hồn – Đỏ
24800:Cường Công Chiến Hồn – Đỏ
24801:Cường Nhận Chiến Hồn – Đỏ
24802:Tiên Công Chiến Hồn – Đỏ
24803:Tiên Bạo Chiến Hồn – Đỏ
24804:Linh Hoạt Chiến Hồn – Đỏ
24805:Công Chiến Hồn – Hồng
24806:HP Chiến Hồn – Hồng
24807:Bạo Kích Chiến Hồn – Hồng
24808:Né Tránh Chiến Hồn – Hồng
24809:EXP Chiến Hồn – Hồng
24810:Chính Xác Chiến Hồn – Hồng
24811:Hoạt Lực Chiến Hồn – Hồng
24812:Thủ Chiến Hồn – Hồng
24813:Kháng Bạo Chiến Hồn – Hồng
24814:Thủ Chiến Hồn – Hồng
24815:Linh Hoạt Chiến Hồn – Hồng
24816:Sắc Bén Chiến Hồn – Hồng
24817:Tinh Chuẩn Chiến Hồn – Hồng
24818:Tinh Hựu Chiến Hồn – Hồng
24819:Trường Sinh Chiến Hồn – Hồng
24820:Thiết Khu Chiến Hồn – Hồng
24821:Cuồng Bạo Chiến Hồn – Hồng
24822:Sát Lục Chiến Hồn – Hồng
24823:Mảnh Chiến Hồn – Hồng
24824:300000 Chiến Hồn Tinh Hoa-Trắng
24825:Vô Thị Nhất Kích-Hồng
24826:Vô Song Chiến Hồn – Hồng
24827:Cường Công Chiến Hồn – Hồng
24828:Cường Nhận Chiến Hồn – Hồng
24829:Tiên Công Chiến Hồn – Hồng
24830:Tiên Bạo Chiến Hồn – Hồng
24831:Linh Hoạt Chiến Hồn – Hồng
24832:Vô Tận Chiến Hồn(Danh Hiệu)
24833:Vô Tận Chiến Tướng(Danh Hiệu)
24834:Vô Tận Chiến Sĩ(Danh Hiệu)
24835:Bậc 4·Tọa Kỵ Thăng Đan
24836:Bậc 4·Vũ Dực Thăng Đan
24837:Bậc 4·Thời Trang Thăng Đan
24858:Bậc 4·Tiên Trận Thăng Đan
24859:Dễ Boss Bì Lao Tạp
24860:Chiến Thần·Dương Tiễn
24861:Đông Hoa·Đế Quân
24862:Nguyệt Thần·Thường Nga
24863:Man Vương·Vi Vưu
24864:Nguyên Thủy·Thiên Tôn
24865:Thông Thiên·Giáo Chủ
24866:Hỏa Thần·Chúc Dung
24867:Phật Tổ·Vô Thiên
24868:Sang Thế·Nữ Oa
24869:Nhân Hoàng·Phục Hy
24870:Đông Hoàng·Thái Nhất
24871:Xạ Nhật·Hậu Nghệ
24872:Viêm Đế·Tiêu Viêm
24873:Hoàng Đế·Hiên Viên
24874:1000 Tiên Khí Tinh Hoa
24875:10000 Tiên Khí Tinh Hoa
24876:888 KNB Khóa
24877:1888 KNB Khóa
24878:Thẻ Lượt Phó Bản Trang Bị
24879:200Tiên Khí Tinh Hoa
24880:Tiểu Hùng Binh Kiền
24881:Thiên Phú Phong Ấn-Cao
24882:Thiên Phú Phong Ấn-Đỉnh
24883:Tiên Trận Thiên Tôn
24884:Vòng Tiên Thiên Tôn
24885:Đuôi Lửa Thiên Tôn
24886:Phi Sủng Thiên Tôn
24887:Kỳ Lân Ti Thiên Tôn(Danh Hiệu)
24888:Thành Chủ Phu Nhân(Danh Hiệu)
24889:Thành Chủ Phu Quân(Danh Hiệu)
24890:Tam Sinh Tam Thế Hoàn Mỹ Tinh Nhân
24895:Thần Ma Tông Sư
24896:Sinh Tiêu Tông Sư
24897:Thánh Khí Tông Sư
24898:Truyền Kỳ Sinh Tiêu
24899:Truyền Kỳ Thánh Khí
24900:Bậc 7 Tọa Kỵ Nâng Đan
24901:Bậc 7 Vũ Dực Nâng Đan
24902:Bậc 7 Thời Trang Nâng Đan
24903:Bậc 7 Thần Binh Nâng Đan
24904:Bậc 7 Pháp Bảo Thăng Đan
24905:Bậc 7 Dấu Chân Thăng Đan
24906:Bậc 7 Vòng Sáng Thăng Đan
24907:Bậc 7 Chiến Kỵ Thăng Đan
24908:Bậc 7 Đầu Sức Thăng Đan
24909:Bậc 7 Che Mặt Thăng Đan
24910:Bậc 7 Đai Lưng Thăng Đan
24911:Bậc 7 Kỳ Lân Tý Thăng Đan
24912:Bậc 7 Linh Đồng Thăng Đan
24913:Bậc 7 Linh Cung Thăng Đan
24914:Bậc 7 Linh Châu Thăng Đan
24915:Bậc 7 Tiên Bảo Thăng Đan
24916:Bậc 7 Linh Kỵ Thăng Đan
24917:Bậc 7 Đuôi Lửa Thăng Đan
24918:Bậc 7 Vòng Tay Thăng Đan
24919:Bậc 7 Đuôi Thăng Đan
24920:Bậc 7 Phi Sủng Thăng Đan
24921:Bậc 7 Vòng Tiên Thăng Đan
24922:Bậc 7 Tiên Trận Thăng Đan
24923:Truyền Kỳ Thần Ma
24924:Công Thành – Chiến Mã
24925:Cương Giáp Hồng Long – Tọa Kỵ
24926:Ngân Nguyệt Thánh Sư – Tọa Kỵ
24927:Thiết Giác Ma Tê (TKTK)
24928:Ngạo Lai Thần Tượng (TKTK)
24929:Thâm Hải Lam Lý – Tọa Kỵ
24930:Tạc Nhật Thanh Không – Tọa Kỵ
24931:Phù Diêu Cửu Thiên – Tọa Kỵ
24932:Ám Duệ Ma Long (TKTK)
24933:Bách Quỷ Dạ Hành – Tọa Kỵ
24934:Vịnh Vô Chi Cảnh – Tuyết Cao
24935:Linh Đang Phúc Miêu – Tọa Kỵ
24936:Hồng Mai Phi Phiến – Tọa Kỵ
24937:Thải Vân Chi Nguyệt – Tọa Kỵ
24938:Nộ Đào Hải Mã – Tọa Kỵ
24939:Cẩm Mao Thử – Tọa Kỵ
24940:Tiêu Tương Vân Vũ – Phiến Cổ
24941:Phái Đối Dương Đà – Tọa Kỵ
24942:Thước Kim Xá Lợi – Trúc Phiệt
24943:Liệt Diễm Ma Trư – Tọa Kỵ
24944:Hải Thần Chiến Xa – Tọa Kỵ
24945:Kinh Hồn Ma Trửu – Tọa Kỵ
24946:Vĩnh Kết Đồng Tâm – Tọa Kỵ
24947:Hải Quân Hạm Trưởng – Kỳ Lân
24948:Thánh Đản Mi Lộc – Kỳ Lân
24949:U Quang Lôi Long (TKTK)
24950:Huyễn Mục Tinh Su – Tọa Kỵ
24951:Vạn Cổ Trường Thanh – Phách Hạ
24952:Vũ Sư Tuyết Khiêu – Tọa Kỵ
24953:Cáp Lôi Ma Thác – Tọa Kỵ
24954:Chiết Hoa Lưu Phương – Khiết Liên
24955:Khánh Điển Lễ Pháo – Tọa Kỵ
24956:Tử Điện Thần Long (TKTK)
24957:U Minh Hàn Long – Tọa Kỵ
24958:Thiên Miêu Thần Giá – Tọa Kỵ
24959:Linh Đang Bao Tử Khuyển – Tọa Kỵ
24960:Thánh Đản Tiểu Dương Đà – Tọa Kỵ
24961:Hải Quân Hạm Trưởng – Long Đĩnh
24962:Tử Anh Án Độc – Tọa Kỵ
24963:Nhàn Tình Du Nhã – Tọa Kỵ
24964:Chước Bạch Chi Dực (TKVD)
24965:Dạ Mạc Tinh Hà – Thiết Dực
24966:Kiếm Vũ Giang Hồ – Tủ Sách
24967:Ác Ma Chi Vũ – Vũ Dực
24968:Tân Xuân Diễm Hỏa – Vũ Dực
24969:U Minh Linh Vũ (TKVD)
24970:Chiết Hoa Lưu Phương – Hoa Tịch
24971:Ảm Lam Chiến Dực – Vũ Dực
24972:Lục Giới Điện Kỳ – Vũ Dực
24973:Cử Quốc Đồng Khánh – Vũ Dực
24974:Nhâm Tinh Học Phách – Ma Đồng
24975:Truyền Kỳ Vũ Dực
24976:Cửu Thiên Huyền Linh (TKVD)
24977:Điên Phong Kim Dực – Vũ Dực
24978:Cơ Giới Chiến Thần – Vũ Dực
24979:Kim Diệu Triển Sí (TKVD)
24980:Đại Thánh Di Âm – Pháp Bảo
24981:Tiểu Hùng Bính Kiền – Vòng Sáng
24982:Vãng Sự Tùy Phong – Vòng Sáng
24983:Huyết Sắc Kỳ Đàm – Vòng Sáng
24984:Huyễn Ảnh Chi Tức – Vòng Sáng
24985:Tâm Động Tín Hào – Vòng Sáng
24986:Hư Vô Tích Mộc – Vòng Sáng
24987:Phạt Tội Thần Liên – Vòng Sáng
24988:Huyết Sắc Mị Ảnh – Vòng Sáng
24989:Cao Số Hộ Thể – Vòng Sáng
24990:Kiếm Đãng Bát Hoang – Vòng Sáng
24991:Nhược Mộng Phấn Yên – Vòng Sáng
24992:Trư Niên Đại Cát – Dấu Chân
24993:Ẩn Nguyệt Chi Ngân – Dấu Chân
24994:Dương Viêm Chi Tích – Dấu Chân
24995:Thánh Đản Lễ Vật – Dấu Chân
24996:Tiêu Tương Vân Vũ – Duyệt Âm
24997:Xuân Ý Tiểu Kê – Dấu Chân
24998:Truyền Kỳ Dấu Chân
24999:Bộ Bộ Sinh Tài – Dấu Chân
25000:Tâm Mãn Ý Túc – Dấu Chân
25001:Huỳnh Quang Thôi Xán – Dấu Chân
25002:Tiểu Phúc Oa – Tiên Nữ
25003:Nghênh Xuân – Tiên Nữ
25004:Kiếm Vũ Giang Hồ – Miêu Miêu
25005:Lam Phượng Nhi – Tiên Nữ
25006:Yêu Mị Chi Hồ – Tiên Nữ
25007:Miêu Bạn Tiểu Duyên – Tiên Nữ
25008:Vạn Cổ Trường Thanh – Thường Nga
25009:Cửu Vĩ Mị Hồ – Tiên Nữ
25010:Linh Mộng – Tiên Nữ
25011:Tử Linh – Tiên Nữ
25012:Tiểu Thỏ Nương – Tiên Nữ
25013:Động Cảm Thiếu Nữ – Tiên Nữ
25014:Tuyết Linh – Tiên Nữ
25015:Tinh Túc Huyền Trận – Tiên Trận
25016:Quang Huy Linh Kính – Tiên Trận
25017:Lục Dã Tiên Tung – Tiên Trận
25018:Tiểu Hồ Cầu – Sủng Vật
25019:Phong Nguyên Tố – Sủng Vật
25020:Hỏa Nguyên Tố – Sủng Vật
25021:Lôi Nguyên Tố – Sủng Vật
25022:Thủy Nguyên Tố – Sủng Vật
25023:Thổ Nguyên Tố – Sủng Vật
25024:Phi Thiên Tiểu Trư – Sủng Vật
25025:Công Phu Hùng Miêu – Sủng Vật
25026:Tiểu Miêu Câu Cá – Sủng Vật
25027:Phi Thiên Tiểu Trư – Sủng Vật
25028:Thiên Bồng Nguyên Suất – Sủng Vật
25029:Minh Hồn Tiểu Nam Qua – Sủng Vật
25030:Kỳ Tiểu Oai – Sủng Vật
25031:Vui Vẻ Áp – Sủng Vật
25032:Quy Thỏ Tái Bảo – Sủng Vật
25033:Kitty Miêu – Sủng Vật
25034:Đại Bạn Linh Miêu – Sủng Vật
25035:Ám Nhẫn Chi Hồ – Sủng Vật
25036:Thiểm Điện Ma Ưng – Sủng Vật
25037:Đan Thần Uông – Sủng Vật
25038:Diêu Cổn Linh Thử – Sủng Vật
25039:Hổ Lực Đại Tiên – Sủng Vật
25040:Thời Thượng Tiểu Trư – Sủng Vật
25041:Vạn Cổ Trường Thanh – Bi Thỏ
25042:Cực Nhạc Tịnh Thổ – Sủng Vật
25043:Thu Diệp A Ly – Sủng Vật
25044:Khiếu Hỏa Kỳ Lân – Sủng Vật
25045:Nhị Lang Thần Khuyển – Sủng Vật
25046:Thủ Đóa Đóa – Sủng Vật
25047:Truyền Kỳ Sủng Vật
25048:Thánh Đản Tiểu Hoàng Miêu – Sủng Vật
25049:Tham Cật Tiểu Miêu – Sủng Vật
25050:Lục Linh Hổ – Sủng Vật
25051:Già Vũ Ly – Sủng Vật
25052:Khai Tâm Hùng Miêu – Sủng Vật
25053:U Minh Mã Cẩu – Sủng Vật
25054:Tề Thiên Đại Thánh – Sủng Vật
25055:Võ Sĩ Đại Bạch – Sủng Vật
25056:Phún Hỏa Long – Phi Sủng
25057:Mừng Năm Mới – Tạo Hóa Bản Nguyên Tí
25058:Ngốc Manh Thỏ – Đai Lưng
25059:Hoa Hỏa Tế Điển – Che Mặt
25060:Long Nghịch – Đuôi
25061:Hạt Câu – Đuôi
25062:Thanh Oa Phong Xa – Đầu Sức
25063:Lang Yên Phi Tương – Thời Trang
25064:Địa Ngục Ác Ma – Thời Trang
25065:Phù Sinh Nhạc – Thời Trang
25066:Tân Tăng Thời Trang 4
25067:Tân Tăng Thời Trang 5
25068:Tiêu Tương Vân Vũ – Thời Trang
25069:Chiết Hoa Lưu Phương – Thời Trang
25070:Dạ Mạc Tinh Hà – Thời Trang
25071:Hải Quân Hạm Trưởng – Thời Trang
25072:Nhâm Tinh Học Phách – Thời Trang
25073:Yên Lung Hàn Sa – Y
25074:Kiếm Vũ Giang Hò – Thời Trang
25075:Lang Yên Phi Tương – Binh
25076:Tiêu Tương Vân Vũ – Thần Binh
25077:Phù Sinh Nhạc – Binh
25078:Vịnh Vô Chỉ Cảnh – Thần Binh
25079:Dạ Mạc Tinh Hà – Thần Binh
25080:Nhâm Tinh Học Phách – Thần Binh
25081:Chiết Hoa Lưu Phương – Thần Binh
25082:Hải Quân Hạm Trưởng – Thần Binh
25083:Yên Lung Hàn Sa – Binh
25084:Địa Ngục Ác Ma – Binh
25085:Long Thành Phách Chủ – Binh
25086:Dạ Mạc Tinh Hà – Nghịch Kiếm
25087:Lưu Kim Chi Luân – Chiến Kỵ
25088:Bích Lam Thánh Tọa – Chiến Kỵ
25089:Lục Linh Bát Quái – Chiến Kỵ
25090:Lôi Thần Chiến Cơ – Chiến Kỵ
25091:Cơ Giới Chiến Xa – Chiến Kỵ
25092:Thanh Linh Đấu Vân – Chiến Kỵ
25093:Thủy Liên Họa Quyển – Chiến Kỵ
25094:Tử Họa Thực Nhật – Chiến Kỵ
25095:Phi Sủng Huyễn Hóa 3
25096:Phi Sủng Huyễn Hóa 4
25097:Phi Sủng Huyễn Hóa 5
25098:Phi Sủng Huyễn Hóa 6
25099:Phi Sủng Huyễn Hóa 7
25100:Phi Sủng Huyễn Hóa 8
25101:Ngũ Giai · Tọa Kỵ Thăng Đan
25102:Lục Giai · Tọa Kỵ Thăng Đan
25103:Bát Giai · Tọa Kỵ Thăng Đan
25104:Cửu Giai · Tọa Kỵ Thăng Đan
25105:Thập Giai · Tọa Kỵ Thăng Đan
25106:Thập Nhất Giai · Tọa Kỵ Thăng Đan
25107:Thập Nhị Giai · Tọa Kỵ Thăng Đan
25108:Thập Tam Giai · Tọa Kỵ Thăng Đan
25109:Ngũ Giai · Vũ Dực Thăng Đan
25110:Lục Giai · Vũ Dực Thăng Đan
25111:Bát Giai · Vũ Dực Thăng Đan
25112:Cửu Giai · Vũ Dực Thăng Đan
25113:Thập Giai · Vũ Dực Thăng Đan
25114:Thập Nhất Giai · Vũ Dực Thăng Đan
25115:Thập Nhị Giai · Vũ Dực Thăng Đan
25116:Thập Tam Giai · Vũ Dực Thăng Đan
25117:Ngũ Giai · Chiến Kỵ Thăng Đan
25118:Lục Giai · Chiến Kỵ Thăng Đan
25119:Bát Giai · Chiến Kỵ Thăng Đan
25120:Cửu Giai · Chiến Kỵ Thăng Đan
25121:Thập Giai · Chiến Kỵ Thăng Đan
25122:Thập Nhất Giai · Chiến Kỵ Thăng Đan
25123:Thập Nhị Giai · Chiến Kỵ Thăng Đan
25124:Thập Tam Giai · Chiến Kỵ Thăng Đan
25125:Ngũ Giai · Linh Đồng Thăng Đan
25126:Lục Giai · Linh Đồng Thăng Đan
25127:Bát Giai · Linh Đồng Thăng Đan
25128:Cửu Giai · Linh Đồng Thăng Đan
25129:Thập Giai · Linh Đồng Thăng Đan
25130:Thập Nhất Giai · Linh Đồng Thăng Đan
25131:Thập Nhị Giai · Linh Đồng Thăng Đan
25132:Thập Tam Giai · Linh Đồng Thăng Đan
25133:Ngũ Giai · Pháp Bảo Thăng Đan
25134:Lục Giai · Pháp Bảo Thăng Đan
25135:Bát Giai · Pháp Bảo Thăng Đan
25136:Cửu Giai · Pháp Bảo Thăng Đan
25137:Thập Giai · Pháp Bảo Thăng Đan
25138:Thập Nhất Giai · Pháp Bảo Thăng Đan
25139:Thập Nhị Giai · Pháp Bảo Thăng Đan
25140:Thập Tam Giai · Pháp Bảo Thăng Đan
25141:Ngũ Giai · Phi Sủng Thăng Đan
25142:Lục Giai · Phi Sủng Thăng Đan
25143:Bát Giai · Phi Sủng Thăng Đan
25144:Cửu Giai · Phi Sủng Thăng Đan
25145:Thập Giai · Phi Sủng Thăng Đan
25146:Thập Nhất Giai · Phi Sủng Thăng Đan
25147:Thập Nhị Giai · Phi Sủng Thăng Đan
25148:Thập Tam Giai · Phi Sủng Thăng Đan
25149:Ngũ Giai · Vòng Sáng Thăng Đan
25150:Lục Giai · Vòng Sáng Thăng Đan
25151:Bát Giai · Vòng Sáng Thăng Đan
25152:Cửu Giai · Vòng Sáng Thăng Đan
25153:Thập Giai · Vòng Sáng Thăng Đan
25154:Thập Nhất Giai · Vòng Sáng Thăng Đan
25155:Thập Nhị Giai · Vòng Sáng Thăng Đan
25156:Thập Tam Giai · Vòng Sáng Thăng Đan
25157:Ngũ Giai · Linh Kỵ Thăng Đan
25158:Lục Giai · Linh Kỵ Thăng Đan
25159:Bát Giai · Linh Kỵ Thăng Đan
25160:Cửu Giai · Linh Kỵ Thăng Đan
25161:Thập Giai · Linh Kỵ Thăng Đan
25162:Thập Nhất Giai · Linh Kỵ Thăng Đan
25163:Thập Nhị Giai · Linh Kỵ Thăng Đan
25164:Thập Tam Giai · Linh Kỵ Thăng Đan
25165:Ngũ Giai · Đuôi Lửa Thăng Đan
25166:Lục Giai · Đuôi Lửa Thăng Đan
25167:Bát Giai · Đuôi Lửa Thăng Đan
25168:Cửu Giai · Đuôi Lửa Thăng Đan
25169:Thập Giai · Đuôi Lửa Thăng Đan
25170:Thập Nhất Giai · Đuôi Lửa Thăng Đan
25171:Thập Nhị Giai · Đuôi Lửa Thăng Đan
25172:Thập Tam Giai · Đuôi Lửa Thăng Đan
25173:Ngũ Giai · Kỳ Lân Tý Thăng Đan
25174:Lục Giai · Kỳ Lân Tý Thăng Đan
25175:Bát Giai · Kỳ Lân Tý Thăng Đan
25176:Cửu Giai · Kỳ Lân Tý Thăng Đan
25177:Thập Giai · Kỳ Lân Tý Thăng Đan
25178:Thập Nhất Giai · Kỳ Lân Tý Thăng Đan
25179:Thập Nhị Giai · Kỳ Lân Tý Thăng Đan
25180:Thập Tam Giai · Kỳ Lân Tý Thăng Đan
25181:Ngũ Giai · Vòng Tiên Thăng Đan
25182:Lục Giai · Vòng Tiên Thăng Đan
25183:Bát Giai · Vòng Tiên Thăng Đan
25184:Cửu Giai · Vòng Tiên Thăng Đan
25185:Thập Giai · Vòng Tiên Thăng Đan
25186:Thập Nhất Giai · Vòng Tiên Thăng Đan
25187:Thập Nhị Giai · Vòng Tiên Thăng Đan
25188:Thập Tam Giai · Vòng Tiên Thăng Đan
25189:Ngũ Giai · Dấu Chân Thăng Đan
25190:Lục Giai · Dấu Chân Thăng Đan
25191:Bát Giai · Dấu Chân Thăng Đan
25192:Cửu Giai · Dấu Chân Thăng Đan
25193:Thập Giai · Dấu Chân Thăng Đan
25194:Thập Nhất Giai · Dấu Chân Thăng Đan
25195:Thập Nhị Giai · Dấu Chân Thăng Đan
25196:Thập Tam Giai · Dấu Chân Thăng Đan
25197:Ngũ Giai · Linh Cung Thăng Đan
25198:Lục Giai · Linh Cung Thăng Đan
25199:Bát Giai · Linh Cung Thăng Đan
25200:Cửu Giai · Linh Cung Thăng Đan
25201:Thập Giai · Linh Cung Thăng Đan
25202:Thập Nhất Giai · Linh Cung Thăng Đan
25203:Thập Nhị Giai · Linh Cung Thăng Đan
25204:Thập Tam Giai · Linh Cung Thăng Đan
25205:Ngũ Giai · Tiên Trận Thăng Đan
25206:Lục Giai · Tiên Trận Thăng Đan
25207:Bát Giai · Tiên Trận Thăng Đan
25208:Cửu Giai · Tiên Trận Thăng Đan
25209:Thập Giai · Tiên Trận Thăng Đan
25210:Thập Nhất Giai · Tiên Trận Thăng Đan
25211:Thập Nhị Giai · Tiên Trận Thăng Đan
25212:Thập Tam Giai · Tiên Trận Thăng Đan
25213:Kiếm Vũ Giang Hồ – Thần Binh
25214:Mừng Năm Mới · Sắp Xếp
25215:Mừng Năm Mới · Tạp Lộ Lý
25216:Mừng Năm Mới · Cật Kê
25217:Mừng Năm Mới · Thổ Vị
25218:Mừng Năm Mới · Nãi Cẩu
25219:Mừng Năm Mới · Xã Hội Nhân
25220:Mừng Năm Mới · Chân Hương
25221:Phái Đối Dương Đà – Linh Kỵ
25222:Tiểu Hùng Bính Kiền – Tiên Nữ Vòng Sáng
25223:Tài Nguyên Quảng Tiến – Đuôi Lửa
25224:Xạ Điêu Thần Cung – Linh Cung
25225:Tường Thụy Tiên Lộc – Song Kỵ
25226:Kỳ Dịch Phi Liêm – Song Kỵ
25227:Thanh Linh Tử Diên – Song Kỵ
25228:Long Du Càn Khôn – Song Kỵ
25229:Thiên Hàng Tường Phúc – Song Kỵ
25230:Địa Ngục Chiến Mã – Song Kỵ
25231:100 Nguyên Bảo
25232:980 Nguyên Bảo
25233:Sơ Nhập Phàm Trần (Danh Hiệu)
25234:180 Thẻ NB
25235:380 Thẻ NB
25236:680 Thẻ NB
25237:660 Thẻ NB
25238:990 Thẻ NB
25239:440 Thẻ NB
25240:1480 Thẻ NB
25241:2680 Thẻ NB
25242:8640 Thẻ NB
25243:12960 Thẻ NB
25244:6680 Thẻ NB
25245:6580 Thẻ NB
25246:1780 Thẻ NB
25247:5280 Thẻ NB
25248:Thái Nhất Liên Chu – Chiến Kỵ
25249:Phệ Hồn Tỳ Bà – Chiến Kỵ
25250:Lam Minh Chi Diên – Chiến Kỵ
25251:Tô Uyển Hàng – Tiên Nữ
25252:Hoa Khuynh Lạc – Tiên Nữ
25253:Linh Thước – Tiên Nữ
25254:Na Già – Tiên Nữ
25255:Bách Hoa – Tiên Nữ
25256:Liên Hoa Công Chủ – Tiên Nữ
25257:Linh Nguyệt – Tiên Nữ
25258:Ngọc Phù – Tiên Nữ
25259:Thải Điệp – Tiên Nữ
25260:Phục Cổ Ma Thác – Linh Kỵ
25261:Thánh Tản Túc Đạo – Dấu Chân
25262:Kích Tình Hạ Nhật – Dấu Chân
25263:Kỷ Nguyên Tinh Khối – Dấu Chân
25264:Lãng Mạn Hồ Điệp – Dấu Chân
25265:U Minh Phái Đối – Dấu Chân
25266:Truy Nhật Kim Bảo – Dấu Chân
25267:Đoạt Tâm Mân Côi – Dấu Chân
25268:Lưỡng Tình Tương Duyệt – Vòng Sáng
25269:Tân Nguyệt Chi Ngân – Vòng Sáng
25270:Không Tâm Huyễn Tưởng – Vòng Sáng
25271:Phạm Hải Lam Thủy – Vòng Sáng
25272:Tử Vân Minh Đăng – Vòng Sáng
25273:Vô Ảnh Tuyết Cầu – Vòng Sáng
25274:Triền Lưu Tiền Tuyến – Binh
25275:Đăng Phong Tạo Cực – Binh
25276:Ma Pháp Mị Ảnh – Binh
25277:Cử Án Tề Mi – Binh
25278:Hoàn Mỹ Tình Nhân – Binh
25279:Đồng Thoại Vương Quốc – Binh
25280:Triền Lưu Tiền Tuyến – Thời Trang
25281:Đăng Phong Tạo Cực – Thời Trang
25282:Ma Pháp Mị Ảnh – Thời Trang
25283:Cử Án Tề Mi – Thời Trang
25284:Hoàn Mỹ Tình Nhân – Thời Trang
25285:Đồng Thoại Vương Quốc – Thời Trang
25286:1000 Tiên Minh Vật Tư (Cá Nhân)
25287:1000 Tiên Minh Vật Tư (Tiên Minh)
25288:10000 Tiên Minh Vật Tư (Cá Nhân)
25289:10000 Tiên Minh Vật Tư (Tiên Minh)
25290:600 KNB Khóa
25291:1000 Tiên Minh Vật Tư
25292:1000 Tiên Minh Vật Tư
25293:750 Tiên Minh Vật Tư
25294:1000 Tiên Minh Vật Tư
25295:500 Tiên Minh Vật Tư
25296:200 Tiên Minh Vật Tư
25297:Liên SV Top 1 Minh Chủ (Danh Hiệu)
25298:Liên SV Top 1 Tiên Minh (Danh Hiệu)
25300:Liên SV Top 1 (Danh Hiệu)
25301:Liên SV Top 2 (Danh Hiệu)
25302:Liên SV Top 3 (Danh Hiệu)
25303:Liên SV Top 10 (Danh Hiệu)
25304:Liên SV Top 20 (Danh Hiệu)
25305:Liên SV Top 30 (Danh Hiệu)
25306:Liên SV Top 100 (Danh Hiệu)
25307:Thanh Phong Di Giang – Binh
25308:Thanh Phong Di Giang – Thời Trang
25309:180 Thẻ NB
25310:380 Thẻ NB
25311:680 Thẻ NB
25312:960 Thẻ NB
25313:1280 Thẻ NB
25314:1680 Thẻ NB
25315:1880 Thẻ NB
25316:2280 Thẻ NB
25317:Mị Ảnh Vũ Vương – Binh
25318:Mị Ảnh Vũ Vương – Thời Trang
25319:Hỗn Độn Phục Hi Hộ Phù
25320:Lưỡng Nghi Phục Hi Hộ Phù
25321:Tam Tài Phục Hi Hộ Phù
25322:Tứ Tượng Phục Hi Hộ Phù
25323:Ngũ Hành Phục Hi Hộ Phù
25324:Lục Hợp Phục Hi Hộ Phù
25325:Thất Tinh Phục Hi Hộ Phù
25326:Bát Hoang Phục Hi Hộ Phù
25327:Hỗn Độn Phục Hi Hộ Thủ
25328:Lưỡng Nghi Phục Hi Hộ Thủ
25329:Tam Tài Phục Hi Hộ Thủ
25330:Tứ Tượng Phục Hi Hộ Thủ
25331:Ngũ Hành Phục Hi Hộ Thủ
25332:Lục Hợp Phục Hi Hộ Thủ
25333:Thất Tinh Phục Hi Hộ Thủ
25334:Bát Hoang Phục Hi Hộ Thủ
25335:Hỗn Độn Phục Hi Hạng Liên
25336:Lường Nghi Phục Hi Hạng Liên
25337:Tam Tài Phục Hi Hạng Liên
25338:Tứ Tượng Phục Hi Hạng Liên
25339:Ngũ Hành Phục Hi Hạng Liên
25340:Lục Hợp Phục Hi Hạng Liên
25341:Thất Tinh Phục Hi Hạng Liên
25342:Bát Hoang Phục Hi Hạng Liên
25343:Hỗn Độn Phục Hi Giới Chỉ
25344:Lường Nghi Phục Hi Giới Chỉ
25345:Tam Tài Phục Hi Giới Chỉ
25346:Tứ Tượng Phục Hi Giới Chỉ
25347:Ngũ Hành Phục Hi Giới Chỉ
25348:Lục Hợp Phục Hi Giới Chỉ
25349:Thất Tinh Phục Hi Giới Chỉ
25350:Bát Hoang Phục Hi Giới Chỉ
25351:Hỗn Độn Phục Hi Y Phục
25352:Lường Nghi Phục Hi Y Phục
25353:Tam Tài Phục Hi Y Phục
25354:Tứ Tượng Phục Hi Y Phục
25355:Ngũ Hành Phục Hi Y Phục
25356:Lục Hợp Phục Hi Y Phục
25357:Thất Tinh Phục Hi Y Phục
25358:Bát Hoang Phục Hi Y Phục
25359:Hỗn Độn Phục Hi Yêu Đái
25360:Lưỡng Nghi Phục Hi Yêu Đái
25361:Tam Tài Phục Hi Yêu Đái
25362:Tứ Tượng Phục Hi Yêu Đái
25363:Ngũ Hành Phục Hi Yêu Đái
25364:Lục HợpPhục Hi Yêu Đái
25365:Thất Tinh Phục Hi Yêu Đái
25366:Bát Hoang Phục Hi Yêu Đái
25367:Hỗn Độn Phục Hi Hài Tử
25368:Lưỡng Nghi Phục Hi Hài Tử
25369:Tam Tài Phục Hi Hài Tử
25370:Tứ Tượng Phục Hi Hài Tử
25371:Ngũ Hành Phục Hi Hài Tử
25372:Lục Hợp Phục Hi Hài Tử
25373:Thất Tinh Phục Hi Hài Tử
25374:Bát Hoang Phục Hi Hài Tử
25375:Hỗn Độn Phục Hi Đầu Khôi
25376:Lưỡng Nghi Phục Hi Đầu Khôi
25377:Tam Tài Phục Hi Đầu Khôi
25378:Tứ Tượng Phục Hi Đầu Khôi
25379:Ngũ Hành Phục Hi Đầu Khôi
25380:Lục Hợp Phục Hi Đầu Khôi
25381:Thất Tinh Phục Hi Đầu Khôi
25382:Bát Hoang Phục Hi Đầu Khôi
25383:Hỗn Độn Nữ Oa Hộ Phù
25384:Lưỡng Nghi Nữ Oa Hộ Phù
25385:Tam Tài Nữ Oa Hộ Phù
25386:Tứ Tượng Nữ Oa Hộ Phù
25387:Ngũ Hành Nữ Oa Hộ Phù
25388:Lục Hợp Nữ Oa Hộ Phù
25389:Thất Tinh Nữ Oa Hộ Phù
25390:Bát Hoang Nữ Oa Hộ Phù
25391:Hỗn Độn Nữ Oa Hộ Thủ
25392:Lưỡng Nghi Nữ Oa Hộ Thủ
25393:Tam Tài Nữ Oa Hộ Thủ
25394:Tứ Tượng Nữ Oa Hộ Thủ
25395:Ngũ Hành Nữ Oa Hộ Thủ
25396:Lục Hợp Nữ Oa Hộ Thủ
25397:Thất Tinh Nữ Oa Hộ Thủ
25398:Bát Hoang Nữ Oa Hộ Thủ
25399:Hỗn Độn Nữ Oa Hạng Liên
25400:Lưỡng Nghi Nữ Oa Hạng Liên
25401:Tam Tài Nữ Oa Hạng Liên
25402:Tứ Tượng Nữ Oa Hạng Liên
25403:Ngũ Hành Nữ Oa Hạng Liên
25404:Lục Hợp Nữ Oa Hạng Liên
25405:Thất Tinh Nữ Oa Hạng Liên
25406:Bát Hoang Nữ Oa Hạng Liên
25407:Hỗn Độn Nữ Oa Giới Chỉ
25408:Lưỡng Nghi Nữ Oa Giới Chỉ
25409:Tam Tài Nữ Oa Giới Chỉ
25410:Tứ Tượng Nữ Oa Giới Chỉ
25411:Ngũ Hành Nữ Oa Giới Chỉ
25412:Lục Hợp Nữ Oa Giới Chỉ
25413:Thất Tinh Nữ Oa Giới Chỉ
25414:Bát Hoang Nữ Oa Giới Chỉ
25415:Hỗn Độn Nữ Oa Y Phục
25416:Lưỡng Nghi Nữ Oa Y Phục
25417:Tam Tài Nữ Oa Y Phục
25418:Tứ Tượng Nữ Oa Y Phục
25419:Ngũ Hành Nữ Oa Y Phục
25420:Lục Hợp Nữ Oa Y Phục
25421:Thất Tinh Nữ Oa Y Phục
25422:Bát Hoang Nữ Oa Y Phục
25423:Hỗn Độn Nữ Oa Yêu Đái
25424:Lưỡng Nghi Nữ Oa Yêu Đái
25425:Tam Tài Nữ Oa Yêu Đái
25426:Tứ Tượng Nữ Oa Yêu Đái
25427:Ngũ Hành Nữ Oa Yêu Đái
25428:Lục Hợp Nữ Oa Yêu Đái
25429:Thất Tinh Nữ Oa Yêu Đái
25430:Bát Hoang Nữ Oa Yêu Đái
25431:Hỗn Độn Nữ Oa Hài Tử
25432:Lưỡng Nghi Nữ Oa Hài Tử
25433:Tam Tài Nữ Oa Hài Tử
25434:Tứ Tượng Nữ Oa Hài Tử
25435:Ngũ Hành Nữ Oa Hài Tử
25436:Lục Hợp Nữ Oa Hài Tử
25437:Thất Tinh Nữ Oa Hài Tử
25438:Bát Hoang Nữ Oa Hài Tử
25439:Hỗn Độn Nữ Oa Đầu Khôi
25440:Lưỡng Nghi Nữ Oa Đầu Khôi
25441:Tam Tài Nữ Oa Đầu Khôi
25442:Tứ Tượng Nữ Oa Đầu Khôi
25443:Ngũ Hành Nữ Oa Đầu Khôi
25444:Lục Hợp Nữ Oa Đầu Khôi
25445:Thất Tinh Nữ Oa Đầu Khôi
25446:Bát Hoang Nữ Oa Đầu Khôi
25447:Hỗn Độn Bàn Cổ Hộ Phù
25448:Lưỡng Nghi Bàn Cổ Hộ Phù
25449:Tam Tài Bàn Cổ Hộ Phù
25450:Tứ Tượng Bàn Cổ Hộ Phù
25451:Ngũ Hành Bàn Cổ Hộ Phù
25452:Lục Hợp Bàn Cổ Hộ Phù
25453:Thất Tinh Bàn Cổ Hộ Phù
25454:Bát Hoang Bàn Cổ Hộ Phù
25455:Hỗn Độn Bàn Cổ Hộ Thủ
25456:Lưỡng Nghi Bàn Cổ Hộ Thủ
25457:Tam Tài Bàn Cổ Hộ Thủ
25458:Tứ Tượng Bàn Cổ Hộ Thủ
25459:Ngũ Hành Bàn Cổ Hộ Thủ
25460:Lục Hợp Bàn Cổ Hộ Thủ
25461:Thất Tinh Bàn Cổ Hộ Thủ
25462:Bát Hoang Bàn Cổ Hộ Thủ
25463:Hỗn Độn Bàn Cổ Hạng Liên
25464:Lưỡng Nghi Bàn Cổ Hạng Liên
25465:Tam Tài Bàn Cổ Hạng Liên
25466:Tứ Tượng Bàn Cổ Hạng Liên
25467:Ngũ Hành Bàn Cổ Hạng Liên
25468:Lục Hợp Bàn Cổ Hạng Liên
25469:Thất Tinh Bàn Cổ Hạng Liên
25470:Bát Hoang Bàn Cổ Hạng Liên
25471:Hỗn Độn Bàn Cổ Giới Chỉ
25472:Lưỡng Nghi Bàn Cổ Giới Chỉ
25473:Tam Tài Bàn Cổ Giới Chỉ
25474:Tứ Tượng Bàn Cổ Giới Chỉ
25475:Ngũ Hành Bàn Cổ Giới Chỉ
25476:Lục Hợp Bàn Cổ Giới Chỉ
25477:Thất Tinh Bàn Cổ Giới Chỉ
25478:Bát Hoang Bàn Cổ Giới Chỉ
25479:Hỗn Độn Bàn Cổ Y Phục
25480:Lưỡng Nghi Bàn Cổ Y Phục
25481:Tam Tài Bàn Cổ Y Phục
25482:Tứ Tượng Bàn Cổ Y Phục
25483:Ngũ Hành Bàn Cổ Y Phục
25484:Lục Hợp Bàn Cổ Y Phục
25485:Thất Tinh Bàn Cổ Y Phục
25486:Bát Hoang Bàn Cổ Y Phục
25487:Hỗn Độn Bàn Cổ Yêu Đái
25488:Lưỡng Nghi Bàn Cổ Yêu Đái
25489:Tam Tài Bàn Cổ Yêu Đái
25490:Tứ Tượng Bàn Cổ Yêu Đái
25491:Ngũ Hành Bàn Cổ Yêu Đái
25492:Lục Hợp Bàn Cổ Yêu Đái
25493:Thất Tinh Bàn Cổ Yêu Đái
25494:Bát Hoang Bàn Cổ Yêu Đái
25495:Hỗn Độn Bàn Cổ Hài Tử
25496:Lưỡng Nghi Bàn Cổ Hài Tử
25497:Tam Tài Bàn Cổ Hài Tử
25498:Tứ Tượng Bàn Cổ Hài Tử
25499:Ngũ Hành Bàn Cổ Hài Tử
25500:Lục Hợp Bàn Cổ Hài Tử
25501:Thất Tinh Bàn Cổ Hài Tử
25502:Bát Hoang Bàn Cổ Hài Tử
25503:Hỗn Độn Bàn Cổ Đầu Khôi
25504:Lưỡng Nghi Bàn Cổ Đầu Khôi
25505:Tam Tài Bàn Cổ Đầu Khôi
25506:Tứ Tượng Bàn Cổ Đầu Khôi
25507:Ngũ Hành Bàn Cổ Đầu Khôi
25508:Lục Hợp Bàn Cổ Đầu Khôi
25509:Thất Tinh Bàn Cổ Đầu Khôi
25510:Bát Hoang Bàn Cổ Đầu Khôi
25511:Phá Chướng Đan
25512:Hoàng Cực Đan
25513:Đại Hoàn Đan
25514:Giác Mộc Giao · Mảnh 1
25515:Giác Mộc Giao · Mảnh 2
25516:Giác Mộc Giao · Mảnh 3
25517:Giác Mộc Giao · Mảnh 4
25518:Tâm Nguyệt Hồ · Mảnh 1
25519:Tâm Nguyệt Hồ · Mảnh 2
25520:Tâm Nguyệt Hồ · Mảnh 3
25521:Tâm Nguyệt Hồ · Mảnh 4
25522:Vĩ Hỏa Hổ · Mảnh 1
25523:Vĩ Hỏa Hổ · Mảnh 2
25524:Vĩ Hỏa Hổ · Mảnh 3
25525:Vĩ Hỏa Hổ · Mảnh 4
25526:Khuê Mộc Lang · Mảnh 1
25527:Khuê Mộc Lang · Mảnh 2
25528:Khuê Mộc Lang · Mảnh 3
25529:Khuê Mộc Lang · Mảnh 4
25530:Vị Thổ Trĩ · Mảnh 1
25531:Vị Thổ Trĩ · Mảnh 2
25532:Vị Thổ Trĩ · Mảnh 3
25533:Vị Thổ Trĩ · Mảnh 4
25534:Tham Thủy Viên · Mảnh 1
25535:Tham Thủy Viên · Mảnh 2
25536:Tham Thủy Viên · Mảnh 3
25537:Tham Thủy Viên · Mảnh 4
25538:Tinh Nhật Mã · Mảnh 1
25539:Tinh Nhật Mã · Mảnh 2
25540:Tinh Nhật Mã · Mảnh 3
25541:Tinh Nhật Mã · Mảnh 4
25542:Quỷ Kim Dương · Mảnh 1
25543:Quỷ Kim Dương · Mảnh 2
25544:Quỷ Kim Dương · Mảnh 3
25545:Quỷ Kim Dương · Mảnh 4
25546:Dực Hỏa Xà · Mảnh 1
25547:Dực Hỏa Xà · Mảnh 2
25548:Dực Hỏa Xà · Mảnh 3
25549:Dực Hỏa Xà · Mảnh 4
25550:Đấu Mộc Giải · Mảnh 1
25551:Đấu Mộc Giải · Mảnh 2
25552:Đấu Mộc Giải · Mảnh 3
25553:Đấu Mộc Giải · Mảnh 4
25554:Hư Nhật Thử · Mảnh 1
25555:Hư Nhật Thử · Mảnh 2
25556:Hư Nhật Thử · Mảnh 3
25557:Hư Nhật Thử · Mảnh 4
25558:Thất Hỏa Trư · Mảnh 1
25559:Thất Hỏa Trư · Mảnh 2
25560:Thất Hỏa Trư · Mảnh 3
25561:Thất Hỏa Trư · Mảnh 4
25562:Cửu Thiên Phục Hi Hộ Phù
25563:Thập Phương Phục Hi Hộ Phù
25564:Cửu Thiên Phục Hi Hộ Thủ
25565:Thập Phương Phục Hi Hộ Thủ
25566:Cửu Thiên Phục Hi Hạng Liên
25567:Thập Phương Phục Hi Hạng Liên
25568:Cửu Thiên Phục Hi Giới Chỉ
25569:Thập Phương Phục Hi Giới Chỉ
25570:Cửu Thiên Phục Hi Y Phục
25571:Thập Phương Phục Hi Y Phục
25572:Cửu Thiên Phục Hi Yêu Đái
25573:Thập Phương Phục Hi Yêu Đái
25574:Cửu Thiên Phục Hi Hài Tử
25575:Thập Phương Phục Hi Hài Tử
25576:Cửu Thiên Phục Hi Đầu Khôi
25577:Thập Phương Phục Hi Đầu Khôi
25578:Cửu Thiên Nữ Oa hộ phù
25579:Thập Phương Nữ Oa hộ phù
25580:Cửu Thiên Nữ Oa Hộ Thủ
25581:Thập Phương Nữ Oa Hộ Thủ
25582:Cửu Thiên Nữ Oa Hạng Liên
25583:Thập Phương Nữ Oa Hạng Liên
25584:Cửu Thiên Nữ Oa Giới Chỉ
25585:Thập Phương Nữ Oa Giới Chỉ
25586:Cửu Thiên Nữ Oa Y Phục
25587:Thập Phương Nữ Oa Y Phục
25588:Cửu Thiên Nữ Oa Yêu Đái
25589:Thập Phương Nữ Oa Yêu Đái
25590:Cửu Thiên Nữ Oa Hài Tử
25591:Thập Phương Nữ Oa Hài Tử
25592:Cửu Thiên Nữ Oa Đầu Khôi
25593:Thập Phương Nữ Oa Đầu Khôi
25594:Cửu Thiên Bàn Cổ hộ phù
25595:Thập Phương Bàn Cổ hộ phù
25596:Cửu Thiên Bàn Cổ Hộ Thủ
25597:Thập Phương Bàn Cổ Hộ Thủ
25598:Cửu Thiên Bàn Cổ Hạng Liên
25599:Thập Phương Bàn Cổ Hạng Liên
25600:Cửu Thiên Bàn Cổ Giới Chỉ
25601:Thập Phương Bàn Cổ Giới Chỉ
25602:Cửu Thiên Bàn Cổ Y Phục
25603:Thập Phương Bàn Cổ Y Phục
25604:Cửu Thiên Bàn Cổ Yêu Đái
25605:Thập Phương Bàn Cổ Yêu Đái
25606:Cửu Thiên Bàn Cổ Hài Tử
25607:Thập Phương Bàn Cổ Hài Tử
25608:Cửu Thiên Bàn Cổ Đầu Khôi
25609:Thập Phương Bàn Cổ Đầu Khôi
25610:Phong Ba Ca Ca (Danh Hiệu)
25611:Hiểu Vũ Muội Muội (Danh Hiệu)
25612:Lộ Lộ Thính Thoại (Danh Hiệu)
25613:Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn (Danh Hiệu)
25614:Toàn Khu Đệ Nhất Suất (Danh Hiệu)
25615:Trường Trường Cửu Cửu (Danh Hiệu)
25616:Điềm Mật Luyến Nhân (Danh Hiệu)
25617:Thừa Hiên Đẹp Trai Nhất Sever (Danh Hiệu)
25618:Kha Kha Chuyên Dụng (Danh Hiệu)
25619:Duy Ái Kỳ Kỳ (Danh Hiệu)
25620:Nhất Kiến Tống Tình (Danh Hiệu)
25621:Tống Tình Tống Ý (Danh Hiệu)
25622:Hạnh Phúc Bạn Lỗi (Danh Hiệu)
25623:Vi Ái Đình Lưu (Danh Hiệu)
25624:Dư Hâm Đã Tâm (Danh Hiệu)
25625:Đệ Nhất Mỹ Nhân (Danh Hiệu)
25626:Nhất Tịch Thanh Lưu (Danh Hiệu)
25627:Phong Lưu Thích Thảng (Danh Hiệu)
25628:Nham Ái Hiểu Nhã (Danh Hiệu)
25629:Hiểu Nhã Ái Nham (Danh Hiệu)
25630:Thiên Hạ Vô Song (Danh Hiệu)
25631:Thấy Chuyện Bất Bình, Rút Đao Tương Trợ (Danh Hiệu)
25632:Chi Ái Phỉ Phỉ (Danh Hiệu)
25633:Chi Ái Khôn Khôn (Danh Hiệu)
25634:Tử Hoa Chi Gia (Danh Hiệu)
25635:Tư Hoa Chi Ước (Danh Hiệu)
25636:Nhất Sinh Ái Dao (Danh Hiệu)
25637:Vũ Nhi Vân Vân Trư (Danh Hiệu)
25638:Duy Ái Uyển Như (Danh Hiệu)
25639:Duy Ái Vịnh Đức (Danh Hiệu)
25640:Ta Ái Hi Hi (Danh Hiệu)
25641:Ta Ái Hữu Hữu (Danh Hiệu)
25642:Kiếm Linh Chi Đản (Danh Hiệu)
25643:Vương Giả Quy Lai (Danh Hiệu)
25644:Cái Thế Vô Song (Danh Hiệu)
25645:Duy Ái Ta Vấn (Danh Hiệu)
25646:Thanh Phong Giai Nhân (Danh Hiệu)
25647:Sủng Bạn Nhất Nhân (Danh Hiệu)
25648:Lĩnh Hàm Chủ Diễn (Danh Hiệu)
25649:Nhất Hoa Tả Vũ (Danh Hiệu)
25650:Nhất Sinh Ái Đa (Danh Hiệu)
25651:Loạn Thế Chi Kiêu Hùng (Danh Hiệu)
25652:Giang Đông Tiểu Phách Vương (Danh Hiệu)
25653:Hữu Sinh Chi Niên (Danh Hiệu)
25654:Tinh Thần Chi Luyến (Danh Hiệu)
25655:Thiên Tác Chi Hợp (Danh Hiệu)
25656:Bỉ Dực Song Phi (Danh Hiệu)
25657:Độc Thụ Bạn Sủng (Danh Hiệu)
25658:Nhất Bút Họa Vân (Danh Hiệu)
25659:Hắc Bạch Đoàn Tử (Danh Hiệu)
25660:Tương Bạn Hữu Bạn (Danh Hiệu)
25661:Chích Vi Nhất Nhân (Danh Hiệu)
25662:Chung Kỳ Nhất Sinh (Danh Hiệu)
25663:Cựu Mộng Tuyến Hồng Trần (Danh Hiệu)
25664:Sất Trá Na Tra (Sủng Vật)
25665:Độc Cô Cầu Bại (Danh Hiệu)
25666:Đình Canh Vĩnh Tương Ái (Danh Hiệu)
25667:Bạo Tẩu La Lỵ (Danh Hiệu)
25668:Tiêu Sái Ca (Danh Hiệu)
25669:Ngã Ái Trần Mộng Đình (Danh Hiệu)
25670:Thiện Vận Mất Chá (Danh Hiệu)
25671:Thiên Tâm Ngã Tâm (Danh Hiệu)
25672:Gia Lý Hữu Quáng (Danh Hiệu)
25673:Lạt Điều Tổng Tài (Danh Hiệu)
25674:Tổng Tài Phu Nhân (Danh Hiệu)
25675:Bán Thành Yên Sa (Danh Hiệu)
25676:Bán Thành Yên Vũ (Danh Hiệu)
25677:Tại Thủy Nhất Phương (Danh Hiệu)
25678:Tĩnh Hinh Lão Quế
25679:Tương Ái Đích Kết Tinh (Danh Hiệu)
25680:Mộng Hữu Tiêu Tiêu (Danh Hiệu)
25681:Nhật Thường Bạo Hộ (Danh Hiệu)
25682:Vô Lạt Bất Hoan (Danh Hiệu)
25683:Đệ Nhất Phu Nhân (Danh Hiệu)
25684:Khương Tử Nha (Danh Hiệu)
25685:Trượng Hành Thiên Hạ (Danh Hiệu)
25686:Hoa Hảo Nguyệt Viên (Danh Hiệu)
25687:Thiên Lý Cộng Thiền Quyên (Danh Hiệu)
25688:Nhất Kiện Bạch Thượng Y (Danh Hiệu)
25689:Ái Thị Kiều Hinh (Danh Hiệu)
25690:Sâm Giai Chuyên Chúc (Danh Hiệu)
25691:Sâm Giai Nhất Thế (Danh Hiệu)
25692:Đại Thúc Ngự Tả (Danh Hiệu)
25693:Tốn Lại Tiên Nữ (Danh Hiệu)
25694:Lão Công Ái Khanh (Danh Hiệu)
25695:Vũ Lạc Vi Lương (Danh Hiệu)
25696:Thủ Hộ Vũ Lạc (Danh Hiệu)
25697:Lão Bà Bệ Hạ (Danh Hiệu)
26001:Thánh · Trảm Tiên Hồ
26002:Thánh · Linh Lung Tháp
26003:Thánh · Thần Nông Đỉnh
26004:Thánh · Không Động Ấn
26005:Thánh · Côn Lôn Kính
26006:Thánh · Nữ Oa Thạch
26007:Thánh · Thái Nhất Luân
26008:Thánh · Xạ Nhật Cung
26009:Thánh · Nhiễu Lương Âm
26010:Thánh · Bàn Cổ Phủ
26011:Thánh · Hiên Viên Kiếm
26012:Thánh · Hỗn Nguyên Chung
26013:Thánh · Trảm Tiên Hồ Mảnh Vỡ
26014:Thánh · Linh Lung Tháp Mảnh Vỡ
26015:Thánh · Thần Nông Đỉnh Mảnh Vỡ
26016:Thánh · Không Động Ấn Mảnh Vỡ
26017:Thánh · Côn Lôn Kính Mảnh Vỡ
26018:Thánh · Nữ Oa Thạch Mảnh Vỡ
26019:Thánh · Thái Nhất Luân Mảnh Vỡ
26020:Thánh · Xạ Nhật Cung Mảnh Vỡ
26021:Thánh · Nhiễu Lương Âm Mảnh Vỡ
26022:Thánh · Bàn Cổ Phủ Mảnh Vỡ
26023:Thánh · Hiên Viên Kiếm Mảnh Vỡ
26024:Thánh · Hỗn Nguyên Chung Mảnh Vỡ
26025:Thánh Khí Phụ Linh Thạch Tím
26026:Thánh Khí Phụ Linh Thạch Cam
26027:Thánh Khí Phụ Linh Thạch Đỏ
26028:Thánh Khí Phụ Linh Thạch Hồng
26029:Thánh Khí Cường Hóa Thạch Tím
26030:Thánh Khí Cường Hóa Thạch Cam
26031:Thánh Khí Cường Hóa Thạch Đỏ
26032:Thánh Khí Cường Hóa Thạch Hồng
26033:Thánh Ấn · Tiềm Năng Đan
26034:Thánh Ấn · Ngộ Tính Đan
26035:Thánh Ấn · Phi thăng Đan
26036:Sơ Cấp Cảnh Giới Lệnh Bài
26037:Trung Cấp Cảnh Giới Lệnh Bài
26038:Cao Cấp Cảnh Giới Lệnh Bài
26039:Đỉnh Cấp Cảnh Giới Lệnh Bài
26040:Cực Phẩm Cảnh Giới Lệnh Bài
26041:50 Cấp Thăng Cấp Thạch
26042:100 Cấp Thăng Cấp Thạch
26043:200 Cấp Thăng Cấp Thạch
26044:300 Cấp Thăng Cấp Thạch
26045:400 Cấp Thăng Cấp Thạch
26046:500 Cấp Thăng Cấp Thạch
26047:600 Cấp Thăng Cấp Thạch
26048:650 Cấp Thăng Cấp Thạch
26049:700 Cấp Thăng Cấp Thạch
26050:750 Cấp Thăng Cấp Thạch
26051:800 Cấp Thăng Cấp Thạch
26052:850 Cấp Thăng Cấp Thạch
26053:900 Cấp Thăng Cấp Thạch
26054:950 Cấp Thăng Cấp Thạch
26055:Tiên Phẩm Cảnh Giới Lệnh Bài
26056:Thần Phẩm Cảnh Giới Lệnh Bài
26060:50 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26061:100 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26062:200 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26063:300 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26064:400 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26065:500 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26066:600 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26067:650 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26068:700 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26069:750 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26070:800 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26071:850 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26072:900 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26073:950 Cấp Thăng Cấp Ngọc
26074:Mão Thỏ Kích Hoạt Thẻ
26075:Thần Long Kích Hoạt Thẻ
26076:Tị Xà Kích Hoạt Thẻ
26077:Ngọ Mã Kích Hoạt Thẻ
26078:Vị Dương Kích Hoạt Thẻ
26079:Thân Hầu Kích Hoạt Thẻ
26080:Dậu Kê Kích Hoạt Thẻ
26081:Tuất Cẩu Kích Hoạt Thẻ
26082:Hợi Trư Kích Hoạt Thẻ
26087:5 Cấp Vinh Dự Bảo Thạch
26088:6 Cấp Vinh Dự Bảo Thạch
26089:7 Cấp Vinh Dự Bảo Thạch
26090:8 Cấp Vinh Dự Bảo Thạch
26091:9 Cấp Vinh Dự Bảo Thạch
26092:10 Cấp Vinh Dự Bảo Thạch
26093:Vĩnh Viễn Thần Phù
26094:Chân Tình Yên Hoa
26095:Hạnh Phúc Yên Hoa
26096:Thần Ma Thăng Cấp Đan – Lam
26097:Thần Ma Thăng Cấp Đan – Tím
26098:Thần Ma Thăng Cấp Đan – Cam
26099:Thần Ma Thăng Cấp Đan – Đỏ
26100:Cường Hóa Thạch
26102:Chí Tôn Thần Thạch
26107:Thiên Phú Trọng Trí Thư
26110:Cường Hóa Bảo Hộ Phù
26114:Tru Tiên Kiếm Phách
26115:Điền Viên · Sàng
26116:Điền Viên · Mao Thảm
26117:Điền Viên · Y Quỹ
26118:Điền Viên · Bình Phong
26119:Điền Viên · Kính Thai
26120:Điền Viên · Trác Y
26121:Điền Viên · Lục Thực
26122:Điền Viên · Đăng
26123:Điền Viên · Trang Sức
26124:Điền Viên · Địa Thảm
26125:Điền Viên · Thư Trác
26126:Điền Viên · Xan Trác
26127:Hải Đạo · Sàng
26128:Hải Đạo · Mao Thảm
26129:Hải Đạo · Y Quỹ
26130:Hải Đạo · Bình Phong
26131:Hải Đạo · Kính Thai
26132:Hải Đạo · Trác Y
26133:Hải Đạo · Lục Thực
26134:Hải Đạo · Đăng
26135:Hải Đạo · Trang Sức
26136:Hải Đạo · Địa Thảm
26137:Hải Đạo · Thư Trác
26138:Hải Đạo · Xan Trác
26139:Hòa Phong · Sàng
26140:Hòa Phong · Mao Thảm
26141:Hòa Phong · Y Quỹ
26142:Hòa Phong · Bình Phong
26143:Hòa Phong · Kính Thai
26144:Hòa Phong · Trác Y
26145:Hòa Phong · Lục Thực
26146:Hòa Phong · Đăng
26147:Hòa Phong · Trang Sức
26148:Hòa Phong · Địa Thảm
26149:Hòa Phong · Thư Trác
26150:Thần Chú Thạch
26151:Thần Chú Ngọc
26152:Hòa Phong · Xan Trác
26200:1 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26201:2 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26202:3 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26203:4 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26204:5 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26205:6 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26206:7 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26207:8 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26208:9 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26209:10 Cấp Công Kích Bảo Thạch
26210:1 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26211:2 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26212:3 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26213:4 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26214:5 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26215:6 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26216:7 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26217:8 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26218:9 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26219:10 Cấp Sinh Mệnh Bảo Thạch
26220:1 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26221:2 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26222:3 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26223:4 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26224:5 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26225:6 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26226:7 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26227:8 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26228:9 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26229:10 Cấp Phòng Ngự Bảo Thạch
26232:3 Cấp Lực Lượng Bảo Thạch
26233:4 Cấp Lực Lượng Bảo Thạch
26234:5 Cấp Lực Lượng Bảo Thạch
26235:6 Cấp Lực Lượng Bảo Thạch
26236:7 Cấp Lực Lượng Bảo Thạch
26237:8 Cấp Lực Lượng Bảo Thạch
26238:9 Cấp Lực Lượng Bảo Thạch
26239:10 Cấp Lực Lượng Bảo Thạch
26242:3 Cấp Thủ Hộ Bảo Thạch
26243:4 Cấp Thủ Hộ Bảo Thạch
26244:5 Cấp Thủ Hộ Bảo Thạch
26245:6 Cấp Thủ Hộ Bảo Thạch
26246:7 Cấp Thủ Hộ Bảo Thạch
26247:8 Cấp Thủ Hộ Bảo Thạch
26248:9 Cấp Thủ Hộ Bảo Thạch
26249:10 Cấp Thủ Hộ Bảo Thạch
26260:Viễn Cổ Bí Tịch
26261:Chiến Thần · Dương Tiển Mảnh Vỡ
26262:Đông Hoa · Đế Quân Mảnh Vỡ
26263:Nguyệt Thần · Thường Nga Mảnh Vỡ
26264:Man Vương · Xi Vưu Mảnh Vỡ
26265:Nguyên Thủy · Thiên Tôn Mảnh Vỡ
26266:Thông Thiên · Giáo Chủ Mảnh Vỡ
26267:Hỏa Thần · Chúc Dung Mảnh Vỡ
26268:Phật Tổ · Vô Thiên Mảnh Vỡ
26269:Sáng Thế · Nữ Oa Mảnh Vỡ
26270:Nhân Hoàng · Phục Hi Mảnh Vỡ
26271:Đông Hoàng · Thái Nhất Mảnh Vỡ
26272:Xạ Nhật · Hậu Nghệ Mảnh Vỡ
26273:Viêm Đế · Tiêu Viêm Mảnh Vỡ
26274:Hoàng Đế · Hiên Viên Mảnh Vỡ
26294:Vòng Tiên Nâng Hạng Đan (Hạn Giờ)
26295:Pháp Bảo Nâng Hạng Đan
26296:Thời Trang Nâng Hạng Đan
26297:Thần Binh Nâng Hạng Đan
26298:Dấu Chân Nâng Hạng Đan
26299:Chiến Kỵ Nâng Hạng Đan
26300:Tọa Kỵ Nâng Hạng Đan
26301:Vũ Dực Nâng Hạng Đan
26302:Vòng Sáng Nâng Hạng Đan
26303:Vòng Tiên Nâng Hạng Đan
26304:Tiên Trận Nâng Hạng Đan
26305:Tiên Trận Nâng Hạng Đan (Hạn Giờ)
26308:Đai Lưng Nâng Hạng Đan
26309:Đầu Sức Nâng Hạng Đan
26310:Kỳ Lân Tý Nâng Hạng Đan
26317:Phi Phong Tinh Hoa
26318:Che Mặt Nâng Hạng Đan
26319:Đầu Sức Sách Kỹ Năng
26320:Che Mặt Sách Kỹ Năng
26321:Đai Lưng Sách Kỹ Năng
26322:Kỳ Lân Tý Sách Kỹ Năng
26330:Tọa Kỵ Sách Kỹ Năng
26331:Vũ Dực Sách Kỹ Năng
26332:Vòng Sáng Sách Kỹ Năng
26333:Thời Trang Sách Kỹ Năng
26334:Thần Binh Sách Kỹ Năng
26335:Dấu Chân Sách Kỹ Năng
26336:Pháp Bảo Sách Kỹ Năng
26337:Vòng Tiên Sách Kỹ Năng
26338:Tiên Trận Sách Kỹ Năng
26339:Chiến Kỵ Sách Kỹ Năng
26340:Mảnh Oánh Thảo Linh
26341:Mảnh Hồng Diễm Hồ
26342:Mảnh Tiểu Ác Khuyển
26343:Mảnh Nhiếp Hồn Kiêu
26344:Mảnh Linh Vận Điểu
26350:Mảnh Thiên Manh Thương
26351:Mảnh Ái Tâm Hồ
26352:Mảnh Nhẫn Giả Thỏ
26353:Mảnh Song Linh Thỏ
26354:Mảnh Tam Đao Khách
26360:Mảnh Thủy Linh Lộc
26361:Mảnh Thần Liệp Chuẩn
26362:Mảnh Băng Ma Linh
26363:Mảnh Diễm Luân Thú
26364:Mảnh Viêm Kỳ Lân
26370:Mảnh Tiểu Bạch Trạch
26371:Linh Châu Nâng Hạng Đan
26372:Tiên Bảo Nâng Hạng Đan
26373:Linh Đồng Nâng Hạng Đan
26374:Linh Cung Nâng Hạng Đan
26375:Linh Kỵ Nâng Hạng Đan
26376:Đuôi Lửa Nâng Hạng Đan
26377:Vòng Tay Nâng Hạng Đan
26378:Đuôi Nâng Hạng Đan
26379:Phi Sủng Nâng Hạng Đan
26380:Linh Châu Sách Kỹ Năng
26381:Tiên Bảo Sách Kỹ Năng
26382:Linh Đồng Sách Kỹ Năng
26383:Linh Cung Sách Kỹ Năng
26384:Linh Kỵ Sách Kỹ Năng
26385:Đuôi Lửa Sách Kỹ Năng
26386:Vòng Tay Sách Kỹ Năng
26387:Đuôi Sách Kỹ Năng
26388:Phi Sủng Sách Kỹ Năng
26395:Tiên Nữ Thạch – Sơ
26396:Tiên Nữ Thạch – Trung
26397:Tiên Nữ Thạch – Cao
26398:Tiên Nữ Thạch – Đỉnh
26399:Tiên Nữ Thạch – Thần

Trả lời